Főoldal » Archív » Mindössze 14 nappal az elkövetés után az ügyészség bíróság elé állítja a cseh embercsempészt

A Mono­ri Járá­si Ügyész­ség 14 nap­pal az elkö­ve­tés után bíró­ság elé állít­ja azt a cseh ember­csem­pészt, aki 8 szír állam­pol­gárt pró­bált a déli határ­ról Auszt­ri­á­ba vinni.

A cseh állam­pol­gár­sá­gú férfi egy bérelt kom­bi­val 2020. feb­ru­ár 28-án, a magyar-szerb határ köze­lé­ben vett fel 8 szírt, akik jog­el­le­ne­sen tar­tóz­kod­tak Magyar­or­szá­gon. Őket pén­zért Auszt­ri­á­ba kíván­ta szál­lí­ta­ni. Ezután az utas, illet­ve cso­mag­tér­be szállt 8 sze­méllyel Kis­zom­bor tér­sé­gé­ből Bécs felé indult, de a Pest megyei rend­őrök fel­fi­gyel­tek az autó­ra, és az M0 autó­út egyik pihe­nő­he­lyén ellenőrizték.

A letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tőt ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt, gyor­sí­tott eljá­rás­ban ma állít­ja az ügyész­ség bíró­ság elé.