Főoldal » Hírek » Miskei és jánoshalmi dílerekkel szemben emelt vádat az ügyészség – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kalo­csai Járá­si Ügyész­ség új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­te miatt vádat emelt egy mis­kei csa­lád­dal – anyá­val, lányá­val és élet­tár­sa­ik­kal – szem­ben, akik közel fél éven át keres­ked­tek „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű tudat­mó­do­sí­tó szer­rel Mis­kén. A csa­lád mel­lett az őket kris­tállyal ellá­tó jános­hal­mi férfi és nő is a vád­lot­tak pad­já­ra kerül.

 A vád­irat sze­rint a mis­kei csa­lád 2023 janu­ár­já­tól, csa­lá­di ala­pon szer­ve­ződ­ve, „kris­tály” fan­tá­zia­ne­vű tudat­mó­do­sí­tó szer érté­ke­sí­té­sé­be kez­dett. Az új pszi­cho­ak­tív anya­got egy jános­hal­mi fér­fi­től és nőtől – az ügy harmad- és negyed­ren­dű vád­lott­ja­i­tól – nagyobb mennyi­ség­ben sze­rez­ték be, majd azt kisebb pak­kok­ra por­ci­óz­ták. Az így kimért ada­go­kat pedig az éppen ott­hon tar­tóz­ko­dó csa­lád­tag érté­ke­sí­tet­te a fogyasz­tók részére.

A csa­lád össze­sen 36 alka­lom­mal, alkal­man­ként 10.000 forint érték­ben vásá­rolt kris­tályt János­hal­mán, majd azt alu­fó­lia pak­kok­ban érté­ke­sí­tet­ték Mis­kén vevő­ik részé­re, darab­ját 1.000 forin­tért. A csa­lád­nak 16 alkal­mi és 5 rend­sze­res vásár­ló­ja volt. Raj­tuk kívül a lány és élet­tár­sa – az ügy első- és hatod­ren­dű vád­lott­jai – két fia­tal­ko­rú és egy gyer­mek­ko­rú sze­mély­nek is érté­ke­sí­tet­tek a kristályból.

A vád­lot­tak tevé­keny­sé­gé­nek a 2023. május 31. nap­ján tar­tott össze­han­golt rend­őri akció vetett véget, amely­nek során ötü­ket őri­zet­be is vet­ték. Az ekkor tar­tott kuta­tá­so­kon a jános­hal­mi nőtől kris­tályt, amfe­ta­mint és jelen­tős mennyi­sé­gű kész­pénzt, a jános­hal­mi fér­fi­től 9 tő ken­dert, míg a mis­kei édes­anyá­tól érté­ke­sí­tés­re szánt kris­tályt is lefoglaltak.

Az ügyész­ég a mis­kei vád­lot­ta­kat bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel, a lányt és élet­tár­sát emel­lett a 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély­nek új pszi­cho­ak­tív anyag átadá­sá­val elkö­ve­tett új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel is, míg a jános­hal­mi vád­lot­ta­kat új pszi­cho­ak­tív anyag­gal vissza­élés bűn­tet­té­vel és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sa bűn­tet­té­vel vádol­ja és vala­mennyi­ük­kel szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A rend­őr­ség által a hely­szí­ni szem­le során készí­tett fény­ké­pe­ken a lefog­lalt, pak­kok­ba kimért, érté­ke­sí­tés­re szánt kris­tály, a lefog­lalt ken­der­tö­vek és a János­hal­mán lefog­lalt kész­pénz látható.