Főoldal » Hírek » Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség » Miskolci betörők nagy fogása – a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt három férfi ellen minő­sí­tett lopás bűn­tet­te miatt, akik csa­lá­di házak­ba betör­ve mil­li­ós, illet­ve tíz­mil­li­ós érté­kek­ben lop­tak el kész­pénzt és vagyon­tár­gya­kat.

A vád­irat sze­rint az egyik férfi 2022. októ­ber és decem­ber hóna­pok­ban a terasz­aj­tót fel­fe­szít­ve, áll­vány­za­ton fel­mász­va beju­tott mis­kol­ci épü­lő­fél­ben lévő csa­lá­di házak­ba, és onnan több­mil­li­ós érté­kek­ben lopott el elekt­ro­ni­kus beren­de­zé­se­ket, kézi szer­szám­gé­pe­ket, ház­tar­tá­si fel­sze­re­lé­si tár­gya­kat.

2023. janu­ár végén, dél­után, a vád­lott két tár­sá­val együtt az abla­kot befe­szít­ve bemen­tek egy mis­kol­ci csa­lá­di házba, ahon­nan szá­mí­tó­gé­pe­ket, tar­to­zé­ka­i­kat, kézi szer­szám­gé­pe­ket, mobil­te­le­fo­no­kat, elekt­ro­ni­kai beren­de­zé­se­ket, nagy érté­kű órát és kész­pénzt tulaj­do­ní­tot­tak el, mint­egy 14 mil­lió Ft érték­ben.

Az ügyész­ség a bün­te­tett elő­éle­tű, több­szö­rös vissza­eső, letar­tóz­ta­tás­ban lévő elkö­ve­tő­vel szem­ben fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsát­ha­tó. A két tár­sá­val szem­ben - egyik bün­te­tett, a másik bün­tet­len -  bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás a vád­ha­tó­ság indít­vá­nya.