Főoldal » Hírek » Miskolcra érkezett a 150 éves ügyészség történetét bemutató vándorkiállítás - fotóval - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az ügyé­szi szer­ve­zet fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból, a jubi­le­u­mi ese­mény­so­ro­zat kere­té­ben, két héten át Mis­kolc ad ott­hont az önál­ló magyar ügyész­ség hazai tör­té­ne­tét a kez­de­tek­től egé­szen nap­ja­in­kig bemu­ta­tó sza­bad­té­ri ván­dor­ki­ál­lí­tás­nak az un. ”Idő­vo­nal­nak”.

A 2021. év kiemel­ke­dő jelen­tő­ség­gel bír az ügyész­ség tör­té­ne­té­ben, ugyan­is az önál­ló, bíró­ság­tól füg­get­len ügyé­szi szer­ve­ze­tet lét­re­ho­zó tör­vény­cik­ket 150 évvel korábban,1871. júni­us 10-én hir­det­ték ki.

A jubi­le­u­mi évfor­du­ló alkal­má­ból ren­de­zett kiál­lí­tás bemu­tat­ja a magyar ügyé­szi szer­ve­zet lét­re­jöt­té­nek tör­té­nel­mi előz­mé­nye­it, az elmúlt más­fél évszá­zad főbb állo­má­sa­it és az adott kor­sza­kok meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­ge­it. A tár­lat iránt érdek­lő­dők emel­lett meg­is­mer­he­tik az ügyész­ség műkö­dé­sét meg­ha­tá­ro­zó főbb ren­del­ke­zé­se­ket, a szer­ve­zet alkot­má­nyos jog­ál­lá­sát és fel­épí­té­sét, a modern igaz­ság­szol­gál­ta­tás rend­sze­ré­ben elfog­lalt helyét és sze­re­pét, vala­mint az Euró­pai Unió szer­ve­i­vel foly­ta­tott együtt­mű­kö­dé­sé­nek kereteit.

A megye szem­pont­já­ból külön kieme­lést érde­mel, hogy a tár­lat az ügyé­szi szer­ve­zet meg­ha­tá­ro­zó sze­mé­lyi­sé­gei között meg­em­lé­ke­zik a Sáros­pa­ta­kon szü­le­tett Fin­key Ferenc­ről, a „tudós koro­na­ügyész­ről”, aki­nek szak­mai tevé­keny­sé­ge mel­lett jutott ideje a kiemel­ke­dő jelen­tő­sé­gű tudo­má­nyos mun­ká­ra és a refor­má­tus pres­bi­te­ri tevé­keny­ség­re is.

A sza­bad­té­ri tár­lat a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyész­ség Mis­kolc, Dózsa György út 5-7. szám alatt lévő szék­há­za előtt, 2022. ápri­lis 20-tól május 2-ig látható.

Az „Idő­vo­nal” az ügyész­ség hon­lap­ján vir­tu­á­li­san is meg­te­kint­he­tő: https://ugyeszseg.hu/ugyeszseg-150/idovonal/