Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Sajtóközlemények » Miután megzsarolta nevelőanyját, saját fiát próbálta megölni – rendőrségi fotókkal – a Pest Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség vádat emelt egy férfi ellen, aki neve­lő­any­ját fenye­ge­tés­sel arra kény­sze­rí­tet­te, hogy külön­bö­ző köl­csö­nö­ket vegyen részé­re, vala­mint egy vita során olyan bru­tá­li­san bán­tal­maz­ta saját fiát, hogy az élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került.

A vád­irat sze­rint miu­tán az elkö­ve­tő 2021 nya­rán koráb­bi erő­sza­kos bűn­cse­lek­mény miatt kisza­bott fegy­ház­bün­te­té­sé­ből sza­ba­dult, neve­lő­any­já­hoz köl­tö­zött egy Pest vár­me­gyei tele­pü­lés­re. Mivel jöve­de­lem­mel nem ren­del­ke­zett, ezért több­ször is pénzt kért a nőtől, illet­ve elado­gat­ta annak elekt­ro­mos esz­kö­ze­it. Az idős asszony nem merte ezt szóvá tenni, mert félt attól, hogy a férfi agresszí­ven fog erre reagálni.

Miu­tán az érté­ke­sebb ingó­sá­go­kat a vád­lott már elad­ta, és az asszony nyug­dí­ja ket­te­jük meg­él­he­té­sét nem fedez­te, a férfi elha­tá­roz­ta, hogy köl­csön fel­vé­te­lé­re kény­sze­rí­ti a sér­tet­tet. Kia­bál­va, verés­sel fenye­get­ve sike­rül annyi­ra meg­fé­lem­lí­te­nie, hogy a nő egy magán­sze­mély­től, illet­ve egy pénz­ügyi szol­gál­ta­tó­tól 900.000 forint köl­csönt vett fel. Ebből az összeg­ből 800.000 forin­tot át is adott az elkövetőnek.

A férfi folya­ma­to­san nyo­más alatt tar­tot­ta a sér­tet­tet, volt, hogy bán­tal­maz­ta, és elő­for­dult, hogy kar­ján szúr­ta meg egy hámo­zó kés­sel annak érde­ké­ben, hogy neki pénzt sze­rez­zen. Végül az idős asszony elme­ne­kült ott­ho­ná­ból testvéréhez.

A vád­lott­nak van egy tőle külön­élő nagy­ko­rú fia - a máso­dik cse­lek­mény sér­tett­je - aki­vel igé­nyel­te a rend­sze­res kap­cso­lat­tar­tást. A fiú ugyan gye­rek­ko­ra óta félt az agresszív ter­mé­sze­tű apjá­tól, mégis járt hozzá láto­ga­tó­ba, mert tar­tott attól, hogy ha meg­sza­kít­ja vele a kap­cso­la­tot, akkor a csa­lád­já­ra támad.

2021 szep­tem­be­ré­ben a sér­tett fiú éppen láto­ga­tó­ban volt a vád­lott­nál, ami­kor össze­szó­lal­koz­tak azon, hogy a férfi sze­rint a fiú keve­set van vele. A fiú ekkor haza­in­dult, de az utcán a vád­lott utol­ér­te, pofon vágta és vissza­pa­ran­csol­ta a házba. Pár óra múlva a sér­tett újra haza­in­dult, ekkor az ingat­lan kapu­já­ig jutott, ami zárva volt. A vád­lott ekkor is utá­na­ment, majd több­ször fejen és arcon ütöt­te, illet­ve egy­szer mell­ka­sán meg­rúg­ta. Ezután fel­vett az udva­ron egy törött tükör­da­ra­bot, és azzal hat ízben hátba szúr­ta a fiút, miköz­ben az kiál­tot­ta, hogy megöli.

A fiú segély­ki­ál­tá­sát meg­hal­ló szom­széd érte­sí­tet­te a rend­őrö­ket, akik kiér­ke­zé­se után sza­ba­dult csak a sér­tett az ingat­lan­ról. A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben köz­vet­len élet­ve­szé­lyes álla­pot­ba került. 

A Pest Vár­me­gyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és foly­ta­tó­la­go­san, súlyos fenye­ge­tés­sel elkö­ve­tett zsa­ro­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tő­vel szemben.

Az ügy­höz kap­cso­ló­dó rend­őr­sé­gi köz­le­mény és fotók az aláb­bi lin­ken érhe­tő el:

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/helyszinen-bilincseltek-1#1