Főoldal » Hírek » Moldáv embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség letar­tóz­ta­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a mol­dáv fér­fi­nak, aki négy ille­gá­lis határ­át­lé­pő csem­pé­szé­sé­ben műkö­dött közre.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a gya­nú­sí­tott az álta­la veze­tett sze­mély­gép­ko­csi­val azért érke­zett Magyar­or­szág­ra, hogy ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket csem­pésszen Auszt­ri­á­ba. Az isme­ret­le­nül maradt meg­bí­zó­já­val kötött meg­ál­la­po­dás­nak meg­fe­le­lő­en, a gya­nú­sí­tott 2022. ápri­lis 11-én 18 óra körül fel­vett az álta­la veze­tett autó­ba négy - magát afgán állam­pol­gár­nak valló - sze­mélyt. Rövid­del az elin­du­lás után a rend­őrök For­rás­kút kül­te­rü­le­tén iga­zol­tat­ták a fér­fit, elő­ál­lí­tot­ták, majd őri­zet­be vet­ték.

A gya­nú­sí­tott uta­sai a Magyar­or­szág terü­le­té­re tör­té­nő belé­pés­hez és az ország terü­le­tén tör­té­nő tar­tóz­ko­dás­hoz szük­sé­ges fel­té­te­lek­kel nem ren­del­kez­tek.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség a szö­kés, elrej­tő­zés és az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re figye­lem­mel tett indít­ványt a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sé­re.

Az ügyé­szi indít­vány tár­gyá­ban a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja a tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel meg­tar­tott ülé­sén a mai napon fog dön­te­ni.