Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Molesztálta a felesége unokáját, súlyosításért fellebbezett az ügyészség – a Győri Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a vád­lott bün­te­té­sé­nek a súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta abban az ügy­ben, amely­ben egy 10 éves kis­lány volt a sze­xu­á­lis bűn­cse­lek­mény áldozata.

Az íté­let sze­rint a vád­lott a 2008 júli­u­sá­ban szü­le­tett sér­tett nagy­ma­má­já­nak a férje volt. A kis­lány sokat tar­tóz­ko­dott náluk a duna­új­vá­ro­si laká­suk­ban. A vád­lott és a gyer­mek között jó kap­cso­lat ala­kult ki, sok időt töl­töt­tek ket­tes­ben. A vád­lott ezt kihasz­nál­va 2018-tól rend­sze­re­sen sze­xu­á­lis cse­lek­ményt vég­zett a sér­tet­tel. Külön­bö­ző jutal­ma­kat ígért és adott is neki, hogy ezt hagy­ja, illet­ve, hogy ne beszél­jen sen­ki­nek erről. Miu­tán a kis­lány nagyobb lett, egyre job­ban zavar­ta a vád­lott visel­ke­dé­se, ezért több­ször rászólt, hogy hagy­ja abba, ami­nek az álta­la papá­nak szó­lí­tott vád­lott nem tett eleget.

A sér­tett a trau­ma­ti­kus hatá­sok miatt 2021. feb­ru­ár 17-én az isko­lá­ban elsír­ta magát, majd az isko­la­pszi­cho­ló­gus­nak beszá­molt a vele tör­tén­tek­ről. Édes­any­ja más­nap fel­je­len­tést tett a rendőrségen.

A Szé­kes­fe­hér­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat sze­xu­á­lis erő­szak bűn­tet­te és sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te miatt 10 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­te, vala­mint vég­le­ges hatállyal eltil­tot­ta bár­mely olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, amely­nek kere­té­ben tizen­nyol­ca­dik élet­évét be nem töl­tött sze­méllyel kerül­ne kap­cso­lat­ba. Kizár­ta a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás lehe­tő­sé­gé­ből, köte­lez­te 1,7 mil­lió Ft bűn­ügyi költ­ség megfizetésére.

Az  íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tás, a vád­lott védő­je elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben fellebbezett.

A Győri Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott az erköl­csi és a jogi sza­bá­lyo­kat is meg­szeg­te az éve­ken keresz­tül elkö­ve­tett bűn­cse­lek­mé­nyek­kel, ami a kis­lány érzel­mi fej­lő­dé­sé­ben sérü­lést oko­zott, ezért súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sa indokolt.

Az eljá­rás másod­fo­kon a Győri Íté­lő­táb­la előtt folytatódik