Főoldal » Archív » Mosolyogva ütötte el őket

A Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 63 éves kis­bé­ri fér­fi­vel szem­ben. A férfi fel­mon­dott az ingat­la­ná­ban tar­tóz­ko­dó csa­lád­nak, ezért ki kel­lett köl­töz­ni­ük a ház­ból. A bér­lők 2013. októ­ber 5-én pakol­tak, ami­kor a ház előtt meg­je­lent az autó­já­val a tulaj­do­nos, és az udva­ron szó­vál­tás­ba keve­re­dett a csa­lád­ta­gok­kal. A férfi vissza­szállt a kocsi­ba, majd las­san elin­dult a bejá­ró felé, és annak elle­né­re, hogy látta a jár­dán tar­tóz­ko­dó sze­mé­lye­ket, nem állt meg, hanem moso­lyog­va haladt felé­jük. A fia­tal lány­nak sike­rült elug­ra­nia, az apjá­nak nem, így a veze­tő őt elütöt­te. A csa­lád­fő 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - köz­úti veszélyeztetés-05-19