Főoldal » Hírek » Mostohán bánt édesgyermekeivel a felelőtlen anya - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal 36 éves nővel szem­ben, aki nem­tö­rő­döm maga­tar­tá­sá­val súlyo­san veszé­lyez­tet­te három kis­ko­rú gyer­me­ke fejlődését.

A vád­lott­nak három gyer­me­ke szü­le­tett, akik vala­mennyi­en kis­ko­rú­ak, közü­lük a leg­ki­sebb alig múlt hat éves. A nő 2019 júli­u­sá­ig egy gyön­gyö­si ház­ban élt együtt a két fiú­val és a kis­lánnyal, akik szá­má­ra még az elemi higi­é­nés fel­té­te­le­ket sem biztosította.

Az ingat­lan­ban szü­ne­telt az áram­szol­gál­ta­tás, a kony­hai moso­ga­tó­ból nem folyt le a víz, a lakó­te­rek­ben kel­le­met­len szag ter­jen­gett, a háló­szo­bá­ban állan­dó sötét­ség ural­ko­dott, mivel be volt szö­gez­ve a redőny. A gye­re­kek nem tisz­tál­kod­tak rend­sze­re­sen, és a vád­lott nem is ruház­ta őket meg­fe­le­lő­en. Az idő­sebb fiú isko­lá­ba járá­sát nem biz­to­sí­tot­ta, ezért a tanu­ló­nak osz­tályt kel­lett ismé­tel­nie. A másik fiút ápo­lat­la­nul enged­te az álta­lá­nos isko­lá­ba, a kis­lányt pedig több eset­ben az óvo­dá­ban für­det­ték meg a neve­lők. A vád­lott a szám­ta­lan fel­hí­vás elle­né­re sem tett sem­mit gyer­me­kei isko­lai és óvo­dai fel­zár­kó­zá­sa érde­ké­ben annak elle­né­re, hogy a kicsik mind intel­lek­tu­á­lis, mind érzel­mi és erköl­csi szem­pont­ból lema­ra­dás­ban vol­tak a kor­tár­sa­ik­hoz képest.

A csa­lád 2019 nya­rán egy gyön­gyö­si átme­ne­ti ott­hon­ba köl­tö­zött, majd – miu­tán a hely­zet tovább­ra sem javult – a kis­ko­rú­a­kat a gyám­ha­tó­ság előbb véde­lem­be, majd neve­lés­be vette, ami­vel végül sike­rült őket elvá­lasz­ta­ni a neve­lé­sü­ket súlyo­san elha­nya­go­ló anyjuktól.

A Gyön­gyö­si Járá­si Ügyész­ség 3 rend­be­li kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja az anyát, aki­vel szem­ben fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vád­ira­tá­ban. Az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta továb­bá azt is, hogy a bíró­ság szün­tes­se meg a nő szü­lői fel­ügye­le­ti jogát, és tilt­sa el őt min­den olyan fog­lal­ko­zás gya­kor­lá­sá­tól, vagy egyéb tevé­keny­ség­től, amely­nek kere­té­ben 18. élet­évét be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát vagy gyógy­ke­ze­lé­sét végez­het­né, illet­ve ilyen sze­méllyel egyéb hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ba kerülne.