Főoldal » Hírek » Motorcsónakos embercsempész letartóztatását indítványozta az ügyészség - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta a letar­tóz­ta­tá­sát annak a szerb fér­fi­nek, aki Rösz­ke kül­te­rü­le­tén motor­csó­nak­kal pró­bált meg ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket Magyar­or­szág­ra csempészni.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2021. már­ci­us 6-án, 16 óra­kor köz­le­ke­dett motor­csó­nak­kal a Tiszán, Rösz­ke magas­sá­gá­ban. Ami­kor a gya­nú­sí­tott a part mel­lett kii akart kötni, akkor a rend­őr­jár­őrök meg­pró­bál­ták ellen­őriz­ni. A rend­őrök a kikö­tés­re szol­gá­ló köte­let meg­fog­ták, ezért a férfi meg­pró­bált elme­ne­kül­ni a csó­nak hát­ra­me­net­be kap­cso­lá­sá­val, de ezt sike­rült meg­aka­dá­lyoz­ni. Az intéz­ke­dés során a rend­őrök a csó­nak­ból őt fő, magát szír állam­pol­gár­nak valló sze­mélyt állí­tot­tak elő, akik a Magyar­or­szá­gon tar­tóz­ko­dá­suk jog­sze­rű­sé­gét iga­zol­ni nem tud­ták. Az ille­gá­lis határ­át­lé­pő­ket a férfi rövid­del ezt meg­elő­ző­en, meg­bí­zó­ja uta­sí­tá­sa­i­nak meg­fe­le­lő­en még a Tisza szerb sza­ka­szán vette fel.

A több sze­mély­nek segít­sé­get nyújt­va elkö­ve­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban a járá­si ügyész­ség a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elren­de­lé­sét a szökés-elrejtőzés tényé­re és veszé­lyé­re, vala­mint a bün­te­tő­el­já­rás meg­hi­ú­sí­tá­sá­nak veszé­lyé­re tekin­tet­tel indítványozta.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bírá­ja a férfi letar­tóz­ta­tá­sát az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en, tele­kom­mu­ni­ká­ci­ós esz­köz­zel tar­tott ülé­sén elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a gya­nú­sí­tott és védő­je a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érde­ké­ben fel­leb­be­zést nyúj­tot­tak be.