Főoldal » Hírek » Motoros halál Bekecsen - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves nő ellen halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt., aki tavaly elütött egy motorost.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2020. júli­us hónap ele­jén, a reg­ge­li órák­ban, Bekecs bel­te­rü­le­tén köz­le­ke­dett sze­mély­gép­ko­csi­val, vele szem­ben ellen­té­tes irány­ban haladt a fején becsa­tolt bukó­si­sa­kot vise­lő sér­tett motor­ke­rék­pár­ral. A vád­lott mögött egy sze­mély­gép­ko­csi és egy teher­gép­ko­csi köz­le­ke­dett. A vád­lott meg­for­du­lá­sa érde­ké­ben lehú­zó­dott a jobb olda­li útpad­ká­ra, mel­let­te elha­ladt az addig mögöt­te lévő sze­mély­au­tó és teher­au­tó. Ezután a vád­lott balra kor­má­nyoz­va, fel­ment az úttest­re annak elle­né­re, hogy egy arra köz­le­ke­dő teher­au­tó tel­jes egé­szé­ben kita­kar­ta a szem­be­jö­vő forgalmat.

A vád­lott nem győ­ző­dött meg arról a kanya­ro­dás meg­kez­dé­sét meg­elő­ző­en, hogy akadályozza-e a vele szem­ben ellen­té­tes irány­ból érke­ző motor­ke­rék­pá­ros közlekedését.

A motor­ke­rék­párt veze­tő sér­tett ész­lel­te a kanya­ro­dó autót, de már vész­fé­ke­zé­si fék­tá­vol­sá­gon belül. Vész­fé­ke­zett, azon­ban nem tudta elke­rül­ni a bal­ese­tet, a motor­ral jobb oldal­ra elbo­rul­va, csúsz­va neki­üt­kö­zött a sze­mély­au­tó­nak, ame­lyet a vád­lott megállított.

A sér­tett a bal­eset követ­kez­té­ben olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, hogy a hely­szí­ni orvo­si ellá­tás köz­ben elhalálozott.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést és köz­úti jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indítványozott.