Főoldal » Hírek » Motoros kaszával rontott haragosára - a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­let hely­ben­ha­gyá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki moto­ros fűka­szá­val súlyos sérü­lé­se­ket oko­zott szomszédjának.

A Somogy megyei tele­pü­lé­sen élő 25 éves férfi szom­szé­da­i­val vitá­ban állt, mivel azok kifo­gá­sol­ták, hogy kutyái az utcá­ra rend­sze­re­sen kiszök­nek. 2020. szep­tem­ber 16-án a vád­lott egy moto­ros fűka­szá­val füvet vágott. Az arra járó szom­széd­ja oda­ment hozzá, és szóvá tette, hogy a köz­tük kiala­kult vita miatt csa­lád­tag­ja­i­val dur­ván beszélt. A vád­lott erre nem rea­gált, ezért a szom­széd elfor­dul­va vissza­fe­lé indult. A vád­lott erre a fűka­sza motor­ját fel­pör­get­te, a kaszát fel­emel­te, és azt a sér­tett felé tolta. A sér­tett – ész­lel­ve a fel­pör­gő motor hang­ját – meg­for­dult, és fel­emel­te mind­két kezét, hogy a feje irá­nyá­ba tolt fűka­szát lenyom­ja. A kasza a sér­tett mind­két kezét meg­vág­ta, majd lej­jebb csúsz­va mell­ka­si sérü­lé­se­ket is okozott.

Az élet­ve­szé­lyes sérü­lés elma­ra­dá­sa a vélet­len­nek köszönhető.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék a vád­lot­tat 2022. janu­ár­já­ban – a vád­nak meg­fe­le­lő­en – élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­ben mond­ta ki bűnös­nek. Ezért 2 év 8 hónap bör­tön­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a vád­lott és védő­je fel­men­tés iránt fel­leb­be­zett. A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú íté­let hely­ben­ha­gyá­sá­ra tett indítványt.

A eljá­rás másod­fo­kon a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt folytatódik.