Főoldal » Archív » Motorost gázolt tehergépkocsival – vádat emelt az ügyészség

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt azzal a sze­ge­di fér­fi­val szem­ben, aki 2018 októ­be­ré­ben a vele szem­ben sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő moto­ros halá­lát okozta.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. októ­ber 17-én, 9 óra 40 perc körül vezet­te a mun­kál­ta­tó­ja bil­le­nő­pla­tós teher­gép­ko­csi­ját Sze­ged lakott terü­le­tén kívül az ún. sán­dor­fal­vi úton. A vád­lott az út mel­lett épülő kerék­pár­út alap­já­hoz szük­sé­ges töl­té­si anyag­ként a teher­gép­ko­csi­val homo­kot szállított.

A vád­lott a teher­gép­ko­csi­val a mun­ka­te­rü­let­hez veze­tő átjá­ró­hoz kívánt balra behaj­ta­ni, ami­kor figyel­met­len­sé­ge miatt nem vette észre és nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a vele szem­ből érke­ző, Sze­ged felől Sán­dor­fal­va felé motor­ke­rék­pár­ral köz­le­ke­dő sér­tett­nek. A teher­gép­ko­csit ész­lel­ve a sér­tett vész­fé­kez­ni pró­bált, ille­tő­leg a késői ész­le­lés elle­né­re a vád­lott is így cse­le­ke­dett, azon­ban az ütkö­zést már nem tud­ták elke­rül­ni. A bal­eset követ­kez­té­ben a sér­tett olyan súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett, hogy két nap múlva a több­szö­ri orvo­si beavat­ko­zá­sok elle­né­re éle­tét vesz­tet­te. A sér­tett halá­lát vér­zé­ses sokk okozta.

Veze­té­se során a vád­lott meg­szeg­te azt a köz­le­ke­dé­si sza­bályt, mely sze­rint a balra beka­nya­ro­dó jár­mű­vel elsőbb­sé­get kell adni az úttes­ten szem­ből érke­ző és egye­ne­sen tovább­ha­la­dó jármű részé­re és ezzel össze­füg­gés­ben gon­dat­lan­sá­gá­ból a sér­tett halá­lát okozta.

A járá­si ügyész­ség a vád­lot­tat halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádolja.

A vád­lott bűnös­sé­gé­nek kér­dé­sé­ben a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság fog dönteni.