Főoldal » Hírek » Motorost ütött el a gondatlan sofőr- vádemelés – a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye – fotókkal

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai  Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki gép­ko­csi­val moto­rost ütött el egy keresz­te­ző­dés­ben.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. augusz­tus 27-én gép­ko­csit veze­tett Esztergom-kertvárosban. A férfi a köz­le­ke­dé­se során a Dobó Ist­ván utca és a Kini­zsi utca keresz­te­ző­dé­sé­be érve az „Elsőbb­ség­adás köte­le­ző” jel­ző­táb­la vona­lá­ban meg­állt, majd a keresz­te­ző­dés­be egye­nes irány­ban behaj­tott, amely­nek során nem biz­to­sí­tott tovább­ha­la­dá­si elsőbb­sé­get a sza­bá­lyo­san érke­ző moto­ros­nak. A moto­ros meg­kí­sé­relt jobb­ra kor­mány­zás­sal kitér­ni, azon­ban az ütkö­zést elke­rül­ni nem tudta, a gép­jár­mű neki­üt­kö­zött a motor­ke­rék­pár bal olda­lá­nak. A motor­ke­rék­pá­ron a sér­tett mögött egy utas uta­zott.

Az ütkö­zés követ­kez­té­ben a motor­ke­rék­pár a bal olda­lá­ra dőlve az úttest­re zuhant. A motor­ke­rék­pár veze­tő­jé­nek mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző kulcs­csont­tö­ré­se kelet­ke­zett. A motor­ke­rék­pár utasa 8 napon belül gyó­gyu­ló térd­zú­zó­dást szen­ve­dett el.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést, és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást szab­jon ki.