Főoldal » Hírek » Mozgássérült édesanyja engedélyével parkolt – a Zala Megyei Főügyészség videóüzenete elérhető

A Zala Megyei Főügyész­ség vide­ó­üze­ne­te itt elér­he­tő.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.

Egy 1976-ban szü­le­tett sár­hi­dai férfi moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott édes­any­ja részé­re PA sor­szá­mon, 2020. ápri­lis 17-én úgy­ne­ve­zett „Par­ko­lá­si iga­zol­vány a moz­gá­sá­ban kor­lá­to­zott sze­mély részé­re” elne­ve­zé­sű köz­ok­ira­tot állí­tott ki a Zala Megyei Kor­mány­hi­va­tal Lenti Járá­si Hiva­ta­la. A férfi 2020. augusz­tus 24-én dél­előtt egye­dül érke­zett  az egyik zala­eger­sze­gi nagy áru­ház par­ko­ló­já­ba az álta­la veze­tett autó­val. A ter­helt a sze­mély­gép­ko­csi­val a moz­gás­kor­lá­to­zott sze­mé­lyek részé­re fenn­tar­tott par­ko­ló­ban par­kolt le, majd ezt köve­tő­en a sze­mély­gép­ko­csi szél­vé­dő­je mögé, a műszer­fal­ra, jól lát­ha­tó hely­re kitet­te az édes­any­ja nevé­re szóló par­ko­lá­si iga­zol­ványt, hol­ott a ter­helt édes­any­ja nem tar­tóz­ko­dott a hely­szí­nen. A ter­hel­tet a vásár­lást, illet­ve a gép­ko­csi­já­ba tör­té­nő bepa­ko­lást köve­tő­en dél­ben a Zala­eger­sze­gi Rend­őr­ka­pi­tány­ság jár­őrei elfog­ták, majd elő­ál­lí­tot­ták.

A Zala­eger­sze­gi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat.