Főoldal » Archív » Mozgássérült hajléktalant rabolt ki egy többszörös visszaeső kecskeméti férfi

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­te miatt vádat emelt egy 64 éves kecs­ke­mé­ti férfi ellen, aki 2017 decem­be­ré­ben ököl­lel meg­ütött és kira­bolt egy toló­szé­kes kecs­ke­mé­ti haj­lék­ta­lant.

A Kecs­ke­mé­ten haj­lék­ta­lan­ként élő vád­lott 2017. decem­ber 22-én dél­után egy kecs­ke­mé­ti tra­fik előtt az utcán szó­vál­tás­ba keve­re­dett egy másik haj­lék­ta­lan fér­fi­vel. A vád­lott a szó­vál­tás során kész­pénzt köve­telt a moz­gás­sé­rült, toló­szék­ben ülő sér­tet­től, aki azon­ban vissza­uta­sí­tot­ta a köve­te­lést.

A vád­lott emi­att - hogy meg­sze­rez­ze a sér­tett pén­zét - egy­szer ököl­lel áll­csú­cson ütöt­te a toló­szé­kes sér­tet­tet, majd bele­nyúlt a sér­tett kabát­já­nak jobb belső zse­bé­be és kivett onnan 2.000,- Ft kész­pénzt. A sér­tett emi­att a toló­ko­csi­ból kiesett és a fejét a falba bele­ütöt­te.

A moz­gás­kor­lá­to­zott sér­tett az egész­sé­gi álla­po­ta miatt csak kor­lá­to­zot­tan tudott véde­kez­ni, a bán­tal­ma­zás miatt az arcán nyolc napon belül gyó­gyu­ló zúzó­dá­sos sérü­lést szen­ve­dett. A rend­őrök később a rab­lás­sal szer­zett pénzt a vád­lot­tól lefog­lal­ták, így a kár meg­té­rült.

Az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lot­tat a járá­si ügyész­ség minő­sí­tett rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja, amely bűn­cse­lek­ményt a tör­vény 5 évtől 10 évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel fenye­ge­ti. Az ügyész vég­re­haj­tan­dó fegy­ház és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a fegy­ház­bün­te­tés­ből a vád­lott ne legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó. A vád­lott bűnös­sé­gé­ről a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.