Főoldal » Archív » Mozgássérült koldust rabolt ki két visszaeső bűnöző Eger belvárosában - Fotóval

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két 40 év körü­li férfi ellen, akik fényes nap­pal kény­sze­rí­tet­tek a pénze átadá­sá­ra egy kére­ge­tőt a turis­ták által ked­velt egri bel­vá­ros­ban.

Az elkö­ve­tők egyi­ke idén sza­ba­dult erő­sza­kos bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt kisza­bott öt éves fegy­ház­bün­te­té­sé­ből, míg társa koráb­ban négy évet meg­ha­la­dó bör­tön­bün­te­tést töl­tött, zsa­ro­lás kísér­le­te miatt.

2019. május 30-án a moz­gás­sé­rült, évek óta haj­lak­ta­lan sér­tett szo­ká­sa sze­rint Eger bel­vá­ro­sá­ban, a Dobó tér köze­lé­ben, az utcán tar­tóz­ko­dott, ahol toló­szé­ke mel­lett, a föl­dön ülve, kezé­ben egy doboz sör­rel szem­lél­te az arra sétá­ló­kat, akik­től azt remél­te, hogy a maga elé helye­zett tál­ká­já­ba dob­nak majd néhány forin­tot.

Dél körül jár­tak arra a vád­lot­tak, akik egyi­két a sér­tett korább­ról már ismer­te. Ez a férfi szó nél­kül kivet­te a jár­dán kupor­gó kol­dus kezé­ből a sört, melyet fel­haj­tott, majd eré­lyes hang­nem­ben pénzt köve­telt áldo­za­tá­tól, mivel még bort akart venni magá­nak. Ami­kor a kiszol­gál­ta­tott férfi vona­ko­dott ele­get tenni a fel­szó­lí­tás­nak, a másik vád­lott azzal fenye­get­te meg, hogy embe­re­ket küld rá, akik meg fog­ják verni. Erre a sér­tett a ruhá­já­ból elő­vett némi kész­pénzt, és azt átad­ta táma­dó­i­nak. Ők azon­ban nem elé­ged­tek meg ennyi­vel, töb­bet köve­tel­tek, mikor pedig nem kap­ták meg, egyi­kük kivet­te a sér­tett tál­ká­já­ból az abban össze­gyűlt apró­pénzt, amit zseb­re vágott. Ezt köve­tő­en továb­bi atro­ci­tá­sok is érték a fér­fit a vád­lot­tak részé­ről, melyek­nek csak a járó­ke­lők által érte­sí­tett rend­őrök kiér­ke­zé­se vetett véget.

Az elkö­ve­tő­ket elfo­gá­suk után a bíró­ság - az Egri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra - letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség most rab­lás bűn­tet­té­vel vádol­ja a két fér­fit, mint társ­tet­te­se­ket, akik­kel szem­ben a vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra, vala­mint - mel­lék­bün­te­té­sül - a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól tör­té­nő hatá­ro­zott idejű eltil­tás­ra tett indít­ványt.