Főoldal » Hírek » Mozgó járműből ugrott ki az embercsempész- videóval és fotókkal - a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A minő­sí­tett ember­csem­pé­szés bűn­tet­te és köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be egy grúz fér­fi­val szem­ben, aki a mig­rán­so­kat szál­lí­tó mozgó jár­mű­ből ugrott ki, hogy elke­rül­je a rend­őri ellenőrzést. 

A vád­irat sze­rint az érvé­nyes veze­tői enge­déllyel nem ren­del­ke­ző elkö­ve­tő 2022. novem­ber 1-jén haj­na­li órák­ban Magyar­or­szág déli határ­sza­ka­szán a magyar for­gal­mi rend­szá­mú teher­gép­ko­csi rak­te­ré­be fel­vett 13 fő, Magyar­or­szág terü­le­té­re ille­gá­li­san érke­zett szír, iraki, és afgán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, azzal a cél­lal, hogy őket Auszt­ri­á­ba szállítsa.

A rend­őrök 2022. novem­ber 1. nap­ján 8 óra 30 perc­kor az M1 autó­pá­lya 60. kilométer-szelvényében, a Győr felé veze­tő pálya­tes­ten a szol­gá­la­ti jár­mű­vek­kel ellen­őr­zés alá akar­ták vonni a teher­gép­ko­csit. A férfi az autó­pá­lya jobb szé­lé­re húzó­dott, a jár­mű­vet inten­zív féke­zés­sel lelas­sí­tot­ta, majd a még hala­dó teher­gép­ko­csi­ból a bal olda­li ajtó kinyi­tá­sát köve­tő­en kiug­rott. Ezután a sofőr az úttest­re zuhant, majd fel­állt, és a sza­lag­kor­lá­tot átmász­va elme­ne­kült. Köz­ben a még irá­nyí­tás nél­kü­li hala­dó teher­gép­ko­csi fel­haj­tott az útpat­ká­ra, majd a jobb olda­lá­val a sza­lag­kor­lát­nak csa­pó­dott. Az ütkö­zés hatá­sá­ra a teher­gép­ko­csi jobb olda­li elül­ső részé­nél a karosszé­ria elde­for­má­ló­dott, a lök­há­rí­tó lesza­kadt, illet­ve annak közép­ső része meg­gyű­rő­dött. Az ütkö­zés köve­tő­en a teher­gép­ko­csi meg­állt. A férfi cse­lek­mé­nye miatt a teher­gép­ko­csi rak­te­ré­ben szál­lí­tott 13 fő mig­ráns sér­tett élete, testi épsé­ge köz­vet­len veszély­be került.

Az ügyész­ség a vád­ira­ta alap­ján a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fit 3 év bör­tön­bün­te­tés­re, és 6 év kiuta­sí­tás­ra ítél­te. Az íté­let jog­erős, azt az ügyész, vád­lott, védő is tudo­má­sul vette.

Az aláb­bi fotó­kat és vide­ó­kat az elfo­gás során készítették.