Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Mulasztott a könyvelő, ezért igazolást hamisított – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Járá­si Ügyész­ség közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy pécsi köny­ve­lő­vel szem­ben, aki ügy­fe­le egyik ügyé­ben mulasz­tott, ezért hamis iga­zo­lást állí­tott ki részére.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint még 2022. évben vizs­gá­la­tot végez­tek egy adó­zó­nál, ahol hiá­nyos­sá­go­kat ész­lel­tek, ezért az adó­zó­val szem­ben bír­sá­got szab­tak ki. Az adózó ezt köve­tő­en fel­vet­te a kap­cso­la­tot köny­ve­lő­jé­vel, akit meg­bí­zott azzal, hogy az álta­la való­szí­nű­sí­tett admi­niszt­ra­tív téve­dést a köny­ve­lő az adó­ha­tó­ság előtt eljár­va orvo­sol­ja. A köny­ve­lő a meg­bí­zást köve­tő­en arról tájé­koz­tat­ta ügy­fe­lét, hogy az ügyé­ben eljárt, és az adó­ha­tó­ság töröl­te a mulasz­tá­si bírságot.

Az adózó 2024. évben vál­lal­ko­zá­si hitelt igé­nyelt, azon­ban az ügy­in­té­ző közöl­te vele, hogy a hitel folyó­sí­tá­sá­nak aka­dá­lya van, ugyan­is a NAV adat­bá­zi­sá­ban a koráb­bi bír­sá­ga miatt sze­re­pel. Ezt köve­tő­en az adózó fel­vet­te a kap­cso­la­tot köny­ve­lő­jé­vel és kérte, hogy küld­je el részé­re az adó­ha­tó­ság koráb­bi mulasz­tá­si bír­sá­got törlő vég­zé­sét. Mivel a köny­ve­lő koráb­ban nem járt el az ügy­fe­le érde­ké­ben az adó­ha­tó­ság­nál, így ilyen vég­zés­sel nem is ren­del­ke­zett, ezért saját maga az adó­ha­tó­ság fej­lé­cé­vel elké­szí­tett egy hatá­ro­za­tot, mely sze­rint az adó­ha­tó­ság az adó­zót a mulasz­tá­si lis­tá­ból törli.

A vád­lott az így elké­szí­tett vég­zést elküld­te ügy­fe­lé­nek, aki ezt köve­tő­en az adó­ha­tó­ság­nál ezt lead­ta, ahol azon­ban meg­ál­la­pí­tás­ra került, hogy a vég­zés hamis.

A köny­ve­lő cse­lek­mé­nye a közokirat-hamisítás bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkalmas.