Főoldal » Hírek » Munka nélkül végzett közfoglalkoztatás – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Szi­get­vár kör­nyé­ki falu pol­gár­mes­te­re és egy köz­fog­lal­koz­ta­tott ellen, valót­lan tar­tal­mú iga­zo­lá­sok fel­hasz­ná­lá­sa miatt.

A vád­irat sze­rint a vád­lott férfi egy Szi­get­vár kör­nyé­ki falu pol­gár­mes­te­re, a vád­lott nő pedig köz­fog­lal­koz­ta­tott volt az önkormányzatnál.

A nő 2023. janu­ár­tól már­ci­u­sig több napon keresz­tül, alkal­mi mun­ka­vál­la­ló­ként dol­go­zott Pécsett egy ven­dég­lá­tó­he­lyen. Eze­ken a napo­kon reg­gel alá­ír­ta a köz­fog­lal­koz­ta­tot­tak jelen­lé­ti ívét, azon­ban ebben a for­má­ban nem vég­zett mun­kát, Pécs­re uta­zott dolgozni.

Erről a pol­gár­mes­ter is tudo­más­sal bírt, ennek elle­né­re hiva­ta­li hely­ze­té­vel vissza­él­ve iga­zol­ta a nő köz­fog­lal­koz­ta­tá­sát, majd a valót­lan tar­tal­mú magán­ok­ira­to­kat a pol­gár­mes­te­ri hiva­tal­hoz benyúj­tot­ta a nő mun­ka­bé­ré­nek kifi­ze­té­se érde­ké­ben. Ezen iga­zo­lá­sok alap­ján a nő hoz­zá­ju­tott a köz­fog­lal­koz­ta­tot­ti jöve­de­lem­hez azon napok után is, ame­lye­ken ilyen minő­ség­ben nem dolgozott.

A nő mun­ka­bé­re a költ­ség­ve­tés­ben vagyo­ni hát­rány­ként jelent­ke­zett, ami azon­ban nem halad­ta meg az 500.000 forin­tot, így ezzel kap­cso­lat­ban nem álla­pít­ha­tó meg bűn­cse­lek­mény elkövetése.

A pol­gár­mes­tert hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­vel, a nőt bűn­se­géd­ként elkö­ve­tett hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sa vét­sé­gé­vel vádol­ja az ügyész­ség. Az ügyész­ség vád­ira­tá­ban a pol­gár­mes­ter­rel szem­ben pénz­bün­te­tés, a nővel szem­ben pró­bá­ra bocsá­tás kisza­bá­sát indítványozta.