Főoldal » Hírek » Munkagödör ásása közben leomlott a ház fala és tetőzete - fotókkal - a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés miatt vádat emelt egy fele­lős műsza­ki veze­tő­vel szem­ben, mert az opti­kai kábel kiépí­té­se során, árok­ásás köz­ben egy tár­sas­ház oldal­fa­la és tető­szer­ke­ze­te leom­lott.

A vád­irat sze­rint az inter­net opti­kai háló­zat kiépí­té­sé­nek mun­ká­la­tai 2020. decem­ber 6-án, Kis­kun­ha­la­son, egy önkor­mány­za­ti tár­sas­ház előtt foly­tak. Ennek során a kivi­te­le­zést végző mun­ká­sok a mun­ka­árok kiala­kí­tá­sa érde­ké­ben elő­ször gépi kala­páccsal tel­jes szé­les­ség­ben fel­tör­ték a jár­dát, majd a kije­lölt nyom­vo­nal men­tén kézi erő­vel kiter­mel­ték a föl­det. Alig húsz perc eltel­té­vel a tár­sas­ház oldal­fa­lai a talaj­tö­rés hatá­sá­ra csúsz­ni kezd­tek, miköz­ben az épü­let bel­se­je felé dől­tek, vala­mint a tető­szer­ke­zet leom­lott.

Az épü­let­ben tar­tóz­ko­dó három sze­mély­nek az össze­om­lást meg­elő­ző­en, az utol­só pil­la­nat­ban sike­rült elhagy­nia a házat.

Az opti­kai kábel kiépí­té­sé­nek fele­lős műsza­ki veze­té­sé­vel meg­bí­zott vád­lott a mun­ka­árok kiala­kí­tá­sán, a nyom­vo­nal kitű­zé­sén nem vett részt, a mun­ká­la­to­kat nem ellen­őriz­te, a műsza­ki elő­írá­so­kat nem tar­tat­ta be. Kide­rült, hogy a férfi csu­pán elmon­dás­ból és fény­ké­pek alap­ján tájé­ko­zó­dott a hely­szí­ni mun­ka­vég­zés­ről. Ráadá­sul a kivi­te­le­zés során a ter­ve­ző hoz­zá­já­ru­lá­sa nél­kül eltér­tek az ere­de­ti terv­től, alig 15-20 cm távol­sá­got tart­va a hom­lok­za­ti fal­tól. Távol­lé­te miatt azon­ban a vád­lott nem ismer­te fel az épü­let szer­ke­ze­tét érin­tő veszély­hely­ze­tet és végül a több­szö­rös mulasz­tá­sa veze­tett a tető és a hom­lok­za­ti fal omlá­sá­hoz.

Az ügyész­ség a fér­fit fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja. Bűnös­sé­gé­ről a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotók a bűn­cse­lek­mény hely­szí­nén készül­tek.