Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Munkahelyéről lopatott el kilenc milliót

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy Nóg­rád megyei férfi ellen, aki­nek az ötle­te alap­ján mun­ka­he­lyé­ről kilenc és fél mil­lió forin­tot lopott el egy ismerőse.

A vád­lott és egy másik eljá­rás­ban már fele­lős­ség­re vont társa 2013 nya­rán abban álla­po­dott meg, hogy egy szé­csé­nyi cég iro­dá­já­ban lévő pán­cél­szek­rény­ből pénzt tulaj­do­ní­ta­nak el. Mivel a vád­lott is itt dol­go­zott, tudta azt, hogy az egyik hét­vé­gén a telep­he­lyen nem fog működ­ni a riasz­tó, és azzal is tisz­tá­ban volt, hogy a pán­cél­szek­rény­ben ebben az idő­pont­ban jelen­tős kész­pénz lesz elhe­lyez­ve. Mind­emel­lett ismer­te az egyik pán­cél­szek­rény szám­kód­ját is, amely­ben a pén­zen kívül egy másik széf kul­csa is be volt zárva. Eze­ket az infor­má­ci­ó­kat meg­osz­tot­ta tár­sá­val és rávet­te, hogy lopja el a pénzt. Miu­tán a férfi ebbe bele­gye­zett, a lopás ter­ve­zett idő­pont­já­ban a vád­lott kül­föld­re uta­zott azért, hogy a gyanú egy­ál­ta­lán ne tere­lőd­jön rá.

2013 augusz­tu­sá­ban, a késő esti órák­ban a férfi isme­rő­sét annak fele­sé­ge a kisze­melt hely­szín­re szál­lí­tot­ta. A lopás­ra rávett elkö­ve­tő átug­rott a kerí­té­sen, a tár­sá­tól kapott kulccsal bement az épü­let­be, ahol a kapott útmu­ta­tás alap­ján meg­ta­lál­ta a pán­cél­szek­rényt és azt az ismert kód­dal kinyi­tot­ta. A széf­ből 900.000 forin­tot és egy másik széf kul­csát vette magá­hoz. A szom­szé­dos iro­dá­ban lévő pán­cél­szek­rény­ből ezek után továb­bi 8.600.000 forin­tot tulaj­do­ní­tott el.

A lopás elkö­ve­té­se után néhány nap­pal a férfi 7 mil­lió forin­tot adott át a tipp­adó vád­lott és élet­tár­sa részé­re, míg a többi pénzt meg­tart­hat­ta magának.

A Balas­sa­gyar­ma­ti Járá­si Ügyész­ség a lopást kiter­ve­lő vád­lot­tal szem­ben sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, köz­ügyek­től eltil­tást és az oko­zott kár meg­té­rít­te­té­sét indít­vá­nyoz­ta vádiratában.