Főoldal » Hírek » Munkahelyi konfliktus - videóval - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és zak­la­tás vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a sér­tet­tet a mun­ka­he­lyü­kön bán­tal­maz­ta és fenyegette.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő a sér­tett­re isme­ret­len okból nehez­telt. A férfi 2021. feb­ru­ár 8-án, a tata­bá­nyai mun­ka­he­lyén meg­lát­ta a sér­tet­tet, szid­ta, majd fel­ső­tes­tét meg­lök­te, jobb öklé­vel hir­te­len a bal arcá­ba vágott.

A sér­tett­nek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­sei let­tek, de a bán­tal­ma­zás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés okozására.

A bán­tal­ma­zás után az elkö­ve­tő és a sér­tett közé állt egy har­ma­dik férfi. Ekkor az elkö­ve­tő azzal fenye­get­te a sér­tet­tet, hogy ennek még lesz foly­ta­tá­sa, később keres­ni fogja, és szét­ve­ri a fejét.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bün­tet­len, a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő fér­fi­val szem­ben a Tata­bá­nyai  Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben pénz­bün­te­tést szab­jon ki.