Főoldal » Hírek » Munkahelyükön verekedtek össze - fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt emelt vádat két férfi ellen, akik mun­ka­he­lyük udva­rán estek egymásnak.

A vád­irat­ban fog­lal­tak sze­rint a ter­hel­tek 2021 júli­u­sá­ban együtt dol­goz­tak, ami­kor a fia­ta­labb férfi meg­jegy­zé­se­ket tett mun­ka­tár­sa­ik­ra. Ez az idő­seb­bik tár­sá­nak nem tet­szett, össze is vitat­koz­tak. A szó­vál­tást a fia­ta­labb férfi azzal zárta, hogy erről még mun­ka­idő után beszél­ni fognak.

A műszak végén az idő­seb­bik vád­lott haza sze­re­tett volna indul­ni a kocsi­já­ban ülő kol­lé­gá­i­val, de társa a mun­ka­hely bejá­ra­tá­nál meg­ál­lí­tot­ta, ahol ismét vesze­ked­ni kezd­tek, majd a szó­vál­tás­tól vere­ke­dés ala­kult ki, amely során köl­csö­nö­sen bán­tal­maz­ták egymást.

A mun­ka­tár­sak fel­szó­lí­tá­sá­ra a fér­fi­ak rövid időn belül befe­jez­ték a vere­ke­dést és az idő­sebb vád­lott gép­ko­csi­ja felé indult, azon­ban fia­tal társa utána ment és hátul­ról egy­szer meg­rúg­ta, majd ököl­lel arcon ütöt­te a fér­fit, aki az ütés­től hanyatt esve fejét a beto­no­zott talaj­ba is beütötte.

A sérül­tet kol­lé­gái segí­tet­ték fel, míg bán­tal­ma­zó­ja távo­zott a helyszínről.

Az ügyész­ség tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a vád­lot­tak­kal szemben.

A képet a nyo­mo­zó ható­ság készí­tet­te a helyszínről.