Főoldal » Archív » Munkahelyükről loptak alumíniumot a vádlottak

A Kapos­vá­ri Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te, sik­kasz­tás vét­sé­ge és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat két fér­fi­val szem­ben, akik huza­mo­sabb időn keresz­tül lop­tak alu­mí­ni­u­mot a munkahelyükről.

A két vád­lott egy Kapos­vár kör­nyé­ki épü­let­gé­pé­sze­ti beren­de­zé­se­ket gyár­tó üzem­ben dol­go­zott segéd­mun­kás­ként. A mun­ká­juk során alu­mí­ni­um alkat­ré­szek­kel dol­goz­tak, illet­ve az üzem­ben nagyobb mennyi­sé­gű alu­mí­ni­um hul­la­dék is kelet­ke­zett. A vád­lot­tak ezt kihasz­nál­va, egy-egy műszak alkal­má­val a mun­ka­vég­zé­sük­höz fel­hasz­nált fém pro­fi­lo­kat, illet­ve fém­hul­la­dé­kot össze­gyűj­töt­ték, majd kicsem­pész­ték a mun­ka­he­lyük­ről, de csak olyan mennyi­ség­ben, hogy az még ne legyen feltűnő.

A vád­lot­tak az alu­mí­ni­u­mot vál­to­za­tos módon hasz­nál­ták fel, a lopott anyag­ból ott­ho­nuk­ban hasz­ná­la­ti tár­gya­kat készí­tet­tek, egyi­kük egy üveg­há­zat épí­tett a kert­jé­ben, de 1 mil­lió forint érték­ben adtak le alu­mí­ni­u­mot fém­hul­la­dék fel­vá­sár­ló telep­he­lyen is.

A vád­lot­tak össze­sen közel 1,4 mil­lió forint kárt okoz­tak az üzemnek.

Az ügyész­ség az I. rendű vád­lot­tal szem­ben – aki jóval nagyobb érték­re követ­te el a bűn­cse­lek­mé­nye­ket - fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés, míg tár­sá­val szem­ben pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, mivel mind­ket­ten bün­tet­len előéletűek.