Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Munkáltatójától sikkasztott a hitelközvetítő – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban, tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­nek kez­de­mé­nye­zé­sé­vel emelt vádat egy nővel szem­ben, aki az ügy­fe­lek hitel­tör­lesz­tő össze­ge­it, ille­tő­leg a ren­del­ke­zés­re bocsá­tott műve­le­ti kész­pénz kész­le­tet elsikkasztotta.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint az 57 éves nő egy pénz­ügyi tevé­keny­sé­get végző tár­sa­ság­nál dol­go­zott tanács­adó­ként. Fel­ada­tai közé tar­to­zott az ügy­fe­lek­hez kihe­lye­zett hite­lek tör­lesz­tő­rész­le­te­i­nek besze­dé­se, készpénzkezelés.

A vád­lott 2022 júli­u­sa és szep­tem­be­re között 13 ügy­fél­től sze­dett be tör­lesz­tő­rész­le­te­ket, melye­ket nem továb­bí­tott mun­kál­ta­tó­ja felé, továb­bá év végén a nála lévő kész­pénz­kész­let­tel sem szá­molt el. Mun­kál­ta­tó­já­nak 1.603.306 forint kárt okozott.

A vád­lott az oko­zott kárt utóbb megtérítette.

Az ügyész­ség az elkö­ve­tőt nagyobb érték­re, üzlet­sze­rű­en, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett sik­kasz­tás bűn­tet­té­vel vádol­ta meg, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évtől öt évig ter­je­dő szabadságvesztés.