Főoldal » Hírek » Munkamegállapodást kötött a Legfőbb Ügyészség és az Európai Ügyészség - a Legfőbb Ügyészség sajtóközleménye

A nyo­mo­zá­sok és vád­eme­lé­sek haté­kony­sá­gá­nak biz­to­sí­tá­sa érde­ké­ben mun­ka­meg­ál­la­po­dás­ban rög­zí­tet­te a Leg­főbb Ügyész­ség és az Euró­pai Ügyész­ség az együtt­mű­kö­dés és az infor­má­ció­cse­re kereteit. 

Magyar­or­szág az első, a meg­erő­sí­tett együtt­mű­kö­dés­ben részt nem vevő uniós tag­ál­lam, amely mun­ka­meg­ál­la­po­dást kötött az EPPO-val.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2020. novem­ber 16-án video­kon­fe­ren­ci­án egyez­te­tett Laura Cod­ru­ta Köve­si asszonnyal, az Euró­pai Ügyész­ség főügyé­szé­vel, az Euró­pai Ügyész­ség és Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge közöt­ti együtt­mű­kö­dés­ről. Az egyez­te­té­sen a két veze­tő meg­ál­la­po­dott abban, hogy az együtt­mű­kö­dés rész­le­te­it mun­ka­meg­ál­la­po­dás­ban fog­ják rögzíteni.

Az elké­szült mun­ka­meg­ál­la­po­dást az Euró­pai Ügyész­ség részé­ről Laura Cod­ruța Köve­si euró­pai főügyész, míg a Leg­főbb Ügyész­ség részé­ről dr. Polt Péter leg­főbb ügyész írta alá.

A meg­ál­la­po­dás kitér mind a bűn­ügyek­ben folya­tott koope­rá­ció miként­jé­re, mind pedig az intéz­mé­nyek közöt­ti stra­té­gi­ai lépé­sek összehangolására. 

Magyar­or­szág Ügyész­sé­ge a bün­te­tő­ügyek­ben foly­ta­tott uniós igaz­ság­ügyi együtt­mű­kö­dés eddi­gi esz­kö­ze­i­vel támo­gat­ja az Euró­pai Ügyész­ség mun­ká­ját, miként az Euró­pai Ügyész­ség is ezen jogi intéz­mé­nyek hasz­ná­la­tá­val for­dul a magyar ügyész­sé­gek felé.

A felek a lojá­lis együtt­mű­kö­dés elve alap­ján segí­tik az eljá­rá­sok eredményességét.

A meg­ál­la­po­dás­ban a felek leszö­gez­ték, hogy rend­sze­re­sen szer­vez­nek magas szin­tű, az Euró­pai Főügyész és Magyar­or­szág Leg­főbb Ügyé­sze közöt­ti talál­ko­zó­kat, vala­mint egyéb értekezleteket.

Közös kép­zé­sek szer­ve­zé­sé­re is lehe­tő­ség nyí­lik a meg­ál­la­po­dás alap­ján, vala­mint a felek meg­ha­tá­roz­ták azt is, hogy az egyik fél által szer­ve­zett kon­fe­ren­ci­ák­ra, sze­mi­ná­ri­u­mok­ra és hason­ló ren­dez­vé­nyek­re meg­hív­hat­ják egymást.

A meg­ál­la­po­dás tel­jes szövege: