Főoldal » Hírek » Munkára kényszerített három kiszolgáltatott embert egy férfi - rendőrségi fotókkal - a Fejér Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fejér Megyei Főügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sü­lő ember­ke­res­ke­de­lem, vala­mint kény­szer­mun­ka bűn­tet­te miatt indít­vá­nyoz­ta annak a fér­fi­nak a letar­tóz­ta­tá­sát, aki egy Fejér megyei tele­pü­lé­sen három sze­mélyt kény­sze­rí­tett arra, hogy a ház körü­li mun­ká­kat ingyen végezzék.

A nyo­mo­zás ada­tai sze­rint a gya­nú­sí­tott úgy kény­sze­rí­tet­te álla­tok körü­li mun­kák vég­zé­sé­re a kiszol­gál­ta­tott hely­zet­ben lévő sze­mé­lye­ket, hogy részük­re fize­tést, meg­fe­le­lő élel­met, orvo­si ellá­tást nem biz­to­sí­tott, tisz­tál­ko­dá­si lehe­tő­sé­gük nem volt. Két sér­tett egy romos, félig fedet­len, fűtet­len ingat­lan­ban lakott, a har­ma­dik pedig egy teher­gép­ko­csi­ban aludt. A gya­nú­sí­tott a sér­tet­te­ket meg­alá­zó bánás­mód­ban része­sí­tet­te, bán­tal­maz­ta őket. A sér­tet­tek az ingat­lant félel­mük­ben nem hagy­ták el, a gya­nú­sí­tott verés­sel fenye­get­te őket arra az eset­re, ha elmennek.

A ter­helt cse­lek­mé­nyét bün­te­tő­el­já­rás hatá­lya alatt követ­te el, ezért tar­ta­ni lehet a bűn­is­mét­lés­től, a szö­kés­től, illet­ve elrej­tő­zés­től, vala­mint attól, hogy a sér­tet­tek meg­fé­lem­lí­té­sé­vel, befo­lyá­so­lá­sá­val meg­ne­he­zí­te­né a bizonyítást.

A bíró­ság az ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott és elren­del­te a gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sát, a dön­tés védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán nem végleges.

A rend­őr­ség képe­ket tar­tal­ma­zó köz­le­mé­nye ezen a lin­ken tekint­he­tő meg: http://www.police.hu/index.php/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/emberkereskedelem-a-megalapozott-gyanu-egy-enyingi