Főoldal » Hírek » Munkásokat szállító busz okozott súlyos balesetet- vádemelés - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye- fotókkal

A mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got ered­mé­nye­ző köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­ge miatt indult ügy­ben a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be annak az autó­busz­nak a veze­tő­jé­vel szem­ben, amellyel az elkö­ve­tő kanya­ro­dás köz­ben nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get a vét­len teher­gép­ko­csi­nak, az ütkö­zés követ­kez­té­ben hár­man sérül­tek meg. 

A vád­irat sze­rint az autó­busz veze­tő­je mun­ká­so­kat szál­lí­tott 2019. már­ci­us 7-én 5 óra körü­li idő­ben Tokod lakott terü­le­tén kívül, Tát felől Nagy­sáp irá­nyá­ba. A férfi hala­dá­sa során útke­resz­te­ző­dés­hez ért, ahol balra, Sár­isáp irá­nyá­ba szán­dé­ko­zott kanya­rod­ni. Az autó­busz veze­tő­je beso­rolt a balra kanya­ro­dást biz­to­sí­tó for­gal­mi sávba, ott meg­állt és elsőbb­sé­get biz­to­sí­tott a szem­köz­ti for­gal­mi sáv­ban egye­ne­sen köz­le­ke­dő, isme­ret­len jár­mű­nek. Ezt köve­tő­en a vád­lott az autó­busszal meg­kezd­te a balra kanya­ro­dást, azon­ban nem biz­to­sí­tott elsőbb­sé­get az isme­ret­len jármű mögött, vele azo­nos irány­ba Nagy­sáp felől Tát irá­nyá­ba sza­bá­lyo­san köz­le­ke­dő, és egye­ne­sen tovább­ha­lad­ni szán­dé­ko­zó teher­gép­ko­csi részé­re, amely elé kanya­ro­dott. A teher­gép­ko­csi veze­tő­je jobb­ra kor­mány­zott, azon­ban az ütkö­zést nem tudta elke­rül­ni. A teher­gép­ko­csi egyik uta­sá­nak  nyolc napon belül gyó­gyu­ló láb­szá­rá­nak zúzó­dá­sa,  egy másik utas­nak nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­sei, ezek között jobb könyök­tö­ré­se kelet­ke­zett. A teher­gép­ko­csi sofőr­je is nyolc napon túl gyó­gyu­ló súlyos sérü­lé­se­ket szen­ve­dett el, a bal láb több­szö­rös csont­tö­rés­sel és szö­vőd­ménnyel járó sérü­lé­sé­nek gyógy­tar­ta­ma 1 év.  A sérü­lé­sek ennél a sér­tett­nél mara­dan­dó fogya­té­kos­sá­got, és súlyos egész­ség­rom­lást eredményeztek.

A vád­irat­ban az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság az autó­busz veze­tő­jé­vel szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett fog­ház­bün­te­tést szab­jon ki, vala­mint vég­le­ges hatállyal tilt­sa el a köz­úti járművezetéstől.