Főoldal » Archív » Munkatársaira támadt a csapatépítő tréningen

A Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az elkö­ve­tő­vel szem­ben, aki Komá­rom­ban egy sza­bad­idő­park­ban tanú­sí­tott erő­sza­kos, és kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes magatartást. 

Egy komá­ro­mi szék­he­lyű cég az alkal­ma­zott­ja­i­nak csa­pat­épí­tő tré­nin­get tar­tott Komá­rom­ban 2017. augusz­tus 26-án egy szabadidőparkban.

A  vád­lott a cég alkal­ma­zott­ja­ként vett részt a ren­dez­vé­nyen, amely­nek során ittas  álla­pot­ban 14-15 óra között az éppen ételt osztó mun­ka­tár­sát ököl­lel a szá­ján meg­ütöt­te, majd egy másik mun­ka­tár­sá­ra is rátá­madt, aki­vel a föld­re esett. Ekkor a sér­tett esz­mé­le­tét is elvesz­tet­te, akit az elkö­ve­tő fejbe rúgott, ezzel neki áll­ka­pocs­zú­zó­dást okozott.

Az idő­köz­ben a hely­szín­re érke­zett men­tő­szol­gá­lat tag­jai az esz­mé­le­tét vesz­tett sér­tet­tet lát­ták el, miköz­ben az elkö­ve­tő egy har­ma­dik mun­ka­tár­sá­ra is rátá­madt, aki azon­ban a vád­lot­tat a föld­re teper­te, és lefogta.

A vád­lott kihí­vó­an közös­ség­el­le­nes és erő­sza­kos maga­tar­tá­sa a cég mun­ka­tár­sa­i­ban meg­bot­rán­ko­zást és ria­dal­mat keltett.

A garáz­da­ság vét­sé­ge miatt koráb­ban már több­ször elítélt vád­lot­tal szem­ben a vád­irat­ban az ügyész­ség sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát, és a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól eltil­tást indít­vá­nyo­zott. A férfi ügyé­ben a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság fog íté­le­tet hozni.