Főoldal » Archív » Műszaki cikkek illegális bontásával veszélyeztették a környezetet

A Veszp­ré­mi Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség veszé­lyez­te­tést ered­mé­nye­ző kör­nye­zet­ká­ro­sí­tás bűn­tet­te, vala­mint veszé­lyes hul­la­dék­ra elkö­ve­tett hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt emelt vádat öt fér­fi­val szem­ben, akik 2011-től külön­bö­ző elekt­ro­ni­kai ter­mé­ke­ket gyűj­töt­tek és sze­rel­tek szét, a tovább nem érté­ke­sít­he­tő, ám veszé­lyes hul­la­dék­nak minő­sü­lő alkat­ré­sze­ket pedig egy haj­más­ké­ri mur­va­bá­nyá­ba vit­ték.            

A Veszp­rém Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye