Főoldal » Archív » Mutogatta magát a kislányoknak a XVI. kerületi iskola előtt – az ügyészség szeméremsértés miatt állítja bíróság elé – VIDEÓVAL

A Buda­pes­ti XIV. és XVI. Kerü­le­ti Ügyész­ség sze­mé­rem­sér­tés bűn­tet­te miatt a mai napon a Pesti Köz­pon­ti Kerü­le­ti Bíró­ság elé állít­ja azt a 20 éves fia­tal­em­bert, aki 2018. szep­tem­ber 10. nap­ján, a nemi vágyá­nak kielé­gí­té­se cél­já­ból - a nad­rág­ját letol­va  - súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő cse­lek­ményt köve­tett el két 14 év alat­ti isko­lás lány sérel­mé­re egy buda­pes­ti XVI. kerü­le­ti álta­lá­nos isko­la előtt.

A sér­tett kis­lá­nyok a cse­lek­ményt ész­lel­ve az isko­la gond­no­ká­hoz rohan­tak, aki  - miu­tán szin­tén meg­lát­ta az elkö­ve­tőt - érte­sí­tet­te az isko­la igazgatónőjét.

A vád­lot­tat az igaz­ga­tó­nő beje­len­té­se alap­ján a rend­őr­ség úgy fogta el, hogy a sér­tett kis­lá­nyok egyi­ke a bűn­cse­lek­mény hely­szí­né­ről távo­zó vád­lott autó­já­ról a tele­fon­já­val video­fel­vé­telt készí­tett, így az autó rend­szá­ma alap­ján sike­rült őt azonosítani.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.