Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Művészeket inzultáltak Szentendrén

Han­go­san szi­dal­ma­zott egy szín­há­zi ren­de­zőt és szí­né­sze­ket egy férfi az utcán.

2013. augusz­tus 23-án Szent­end­rén az Új Feren­czy Múze­um­ban Kato­na József Bánk Bán című szín­mű­vét adták elő. Az elő­adást köve­tő­en a darab ren­de­ző­je és szí­né­szei a múze­um­tól a Duna-korzó felé sétál­tak, ami­kor egy szent­end­rei férfi és tár­sai a ren­de­ző­höz lép­tek, és egy koráb­bi, sze­ge­di elő­adás ren­de­zé­se miatt érzett dühük­ben őt hago­san ócsá­rol­ni kezd­ték, több alka­lom­mal haza­áru­ló­nak, nem­zet­gya­lá­zó­nak nevez­ték és azt kia­bál­ták, hogy „ Ne gya­lázd a hazá­mat, taka­rodj innen!”

A Pest Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - művé­sze­ket inzultáltak