Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Nádasban szabadultak meg az építési hulladéktól – fotókkal – a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­jé­nek meg­sér­té­se miatt vádat emelt két fér­fi­val szem­ben, akik a meg­ren­de­lő­től díja­zás fejé­ben átvett épí­té­si hul­la­dé­kot ígé­re­tük elle­né­re nem a hul­la­dék lera­kat­ba vit­ték, hanem attól egy köze­li nádas­ban sza­ba­dul­tak meg.

A vád­irat sze­rint a több­szö­rö­sen bün­te­tett fér­fi­ak – nagy­apa és uno­ká­ja – 2022 feb­ru­ár­já­ban fel­vet­ték a kap­cso­la­tot egy szent­ki­rá­lyi nővel, aki­ről tud­ták, hogy házá­nak udva­rá­ban koráb­bi fel­újí­tá­si mun­kák­ból szár­ma­zó nagyobb mennyi­sé­gű épí­té­si hul­la­dék talál­ha­tó. Fel­aján­lot­ták neki, hogy díja­zás fejé­ben elszál­lít­ják a hul­la­dé­kát. A nő abban a tudat­ban, hogy a vád­lot­tak­nak a hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség­re enge­dé­lyük van, meg­bíz­ta őket a törött ablak­ke­re­tek, szi­ge­te­lő­anya­gok és műanyag sze­mét elszál­lí­tá­sá­val. Miu­tán az elkö­ve­tők átvet­ték a kial­ku­dott 45 ezer forin­tot, teher­au­tó­juk­kal meg­je­len­tek a nő házá­nál és a vegyes hul­la­dék­kal tele­pa­kol­ták a pla­tót. A rako­mányt azon­ban nem a hul­la­dék lera­kat­ba vit­ték, hanem Szent­ki­rály kül­te­rü­le­tén, egy nádas­ban sza­ba­dul­tak meg tőle.

A hul­la­dék elszál­lí­tá­sa ható­sá­gi enge­dély­hez kötött hul­la­dék­gaz­dál­ko­dá­si tevé­keny­ség­nek minő­sül, ilyen enge­déllyel azon­ban a vád­lot­tak nem ren­del­kez­tek. Az ille­gá­li­san lera­kott építési-bontási hul­la­dék az össze­té­te­le miatt alkal­mas volt az embe­ri élet, egész­ség, a föld, a víz, a leve­gő és az élő szer­ve­ze­tek veszé­lyez­te­té­sé­re.

Az ügyész­ség mind­két fér­fit hul­la­dék­gaz­dál­ko­dás rend­je meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja és ezért velük szem­ben elzá­rás bün­te­tés, vala­mint a fia­ta­lab­bal szem­ben köz­ér­de­kű munka kisza­bá­sát is indít­vá­nyoz­za. Ügyük­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.

A fotó­kon a nádas­ban lera­kott építési-bontási hul­la­dék lát­ha­tó.