Főoldal » Hírek » Nagy értékű ebike-ot lopott két lengyel férfi Fonyódon - videóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség nagyobb érték­re elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt emelt vádat két letar­tóz­ta­tott, har­min­cas éve­i­ben járó len­gyel fér­fi­val szem­ben. Az elkö­ve­tők ellop­tak egy nagy érté­kű kerék­párt Fonyó­don, de vesz­tük­re a bolt biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te az ese­tet, ezért vissza­té­ré­sük­kor már vár­ták őket a rendőrök.

A vád sze­rint a fér­fi­ak 2021 szep­tem­be­ré­ben lép­tek be Magyar­or­szág­ra, majd egy dobo­zos teher­au­tó­val az ország több pont­ján meg­for­dul­tak. Néhány nap múlva elju­tot­tak Fonyód­ra is, ahol a kora haj­na­li órák­ban fel­fi­gyel­tek egy minő­sé­gi kerék­pá­rok­kal fog­lal­ko­zó üzletre.

Ezt köve­tő­en az idő­sebb vád­lott a nyi­tott abla­kon keresz­tül bemá­szott a bolt­ba, ahol magá­hoz vett egy 1,7 mil­lió forint érté­kű ebike-ot, majd azt a kerí­té­sen keresz­tül kiad­ta a tár­sá­nak, aki a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét addig figye­lés­sel biz­to­sí­tot­ta. A két férfi még aznap elhagy­ta Magyar­or­szá­got, majd a lopott kerék­párt Len­gyel­or­szág­ban értékesítették.

A fér­fi­ak öt nap­pal később vissza­tér­tek Magyar­or­szág­ra, azon­ban a fonyó­di nyo­mo­zók gyors és ered­mé­nyes fel­de­rí­tő mun­ká­já­nak köszön­he­tő­en ekko­ra már azo­no­sí­tot­ták az álta­luk hasz­nált gép­ko­csit, amely­re körö­zést adtak ki. Ennek követ­kez­té­ben, ami­kor az elkö­ve­tők az autó­val ismé­tel­ten belép­tek az ország­ba, a rend­őrök rövid időn belül elfog­ták és őri­zet­be vet­ték őket. A rend­őrök az idő­sebb vád­lott­nál az elfo­gá­sa­kor kábí­tó­szert - amfe­ta­mint és kan­na­biszt - is talál­tak, ezért neki az ország terü­le­té­re beho­za­tal­lal elkö­ve­tett kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak vét­sé­ge miatt is felel­nie kell.

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tak­kal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A bűn­cse­lek­ményt az üzlet biz­ton­sá­gi kame­rá­ja rög­zí­tet­te: https://www.facebook.com/watch/?v=1119608945533489