Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nagyanyjára támadt az unoka és annak élettársa a családi pótlék megszerzéséért

A Mis­kol­ci Járá­si és Nyo­mo­zó Ügyész­ség vádat emelt egy 16 éves nő ellen önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te miatt.

A kis­ko­rú nőnek a nagy­ma­má­ja volt a gyám­ja, ezért a nő gyer­me­ke után járó csa­lá­di pót­lék és egyéb, az állam által folyó­sí­tott járan­dó­ság fel­vé­te­lé­re, ille­tő­leg keze­lé­sé­re is jogo­sult volt.

2014. augusz­tus hónap első nap­ja­i­ban a nagy­ma­ma uno­ká­já­val és annak élet­tár­sá­val Mező­csát bel­te­rü­le­tén össze­ta­lál­ko­zott, ekkor a nő kia­bál­va köve­tel­te tőle a gyer­me­ke után járó csa­lá­di pót­lék átadá­sát, míg az élet­tár­sa azzal fenye­get­te, hogy­ha nem adja oda a pénzt, akkor „kutya­vi­lág lesz.”

Vala­mennyi­en Mező­csá­ton ugyan­azon ingat­lan­ban éltek együtt, és az esti órák­ban a nő és élet­tár­sa haza­ér­kez­ve, ismét vesze­ked­ni kezd­tek a nő nagy­any­já­val, újból a pénz átadá­sá­ra fel­szó­lít­va őt azzal, hogy az nekik jár a gyer­me­kük miatt. A vesze­ke­dés köz­ben a nő meg­ra­gad­ta a nagy­any­ja tás­ká­ját, és tel­jes erő­ből pró­bál­ta lerán­gat­ni a vál­lá­ról, mivel azt gon­dol­ta, hogy abban lehet a pénz. Ennek során az élet­tár­sa végig biz­tat­ta őt, majd fel­vált­va kia­bál­tak egy­más­nak, hogy „húz­zad lefe­lé, törd el a kezét is, ha nem adja!”

A nagy­ma­ma meg­kér­te őket, men­je­nek ki vele a ház előt­ti útsza­kasz­ra, ahol tovább foly­tat­ták a kia­bá­lást, ezért az előző tör­té­né­sek hatá­sá­ra a nyílt utcán 13 000 Ft össze­gű kész­pénzt átadott szá­muk­ra, de azt keve­sell­ték, ezért az élet­társ még erő­sen meg­ra­gad­ta a kezét.

Az ügyész­ség a koráb­ban őri­zet­ben volt, majd sza­bad­lá­bon lévő fia­tal­ko­rú vád­lot­tal szem­ben az új bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény sze­rin­ti bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás kere­té­ben – figye­lem­mel arra, hogy a bűn­cse­lek­mény 5 évi sza­bad­ság­vesz­tés­nél nem súlyo­sab­ban bün­te­ten­dő, az ügy meg­íté­lé­se egy­sze­rű, és a sza­bad­lá­bon lévő vád­lott a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel bün­te­tő­vég­zés­ben kisza­ban­dó köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indít­vá­nyo­zott azzal, hogy annak tar­ta­má­ba az elő­ze­tes fog­va­tar­tás tel­jes ide­jét szá­mít­sák be.

A vád­lott élet­tár­sá­val szem­be­ni bün­te­tő­el­já­rást elkülönítették.