Főoldal » Hírek » Baranya Vármegyei Főügyészség » Nagyfeszültségű vezeték okozta a rakodómunkás halálát – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be két fér­fi­val szem­ben, akik vas­úti vago­nok­ba rako­dás során nem gon­dos­kod­tak a biz­ton­sá­gos mun­ka­vég­zés fel­té­te­le­i­ről, ezzel gon­dat­lan­ság­ból köz­vet­len veszély­nek tet­ték ki a rako­dást végző mun­kás éle­tét, aki áram­ütés követ­kez­té­ben meg­halt.

A vád sze­rint az egyik vád­lott egy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság ügy­ve­ze­tő­je, a másik vád­lott és a sér­tett a tár­sa­ság alkal­ma­zott­ja volt. A cég ömlesz­tett ter­mény vas­úti kocsik­ba rako­dá­sát végez­te 2021. ápri­lis 20-án a szent­lő­rin­ci vas­út­ál­lo­má­son egy rako­dó­gép­pel úgy, hogy a gép felül­ről jut­tat­ta be a ter­ményt a vago­nok­ba. Az ügy­ve­ze­tő a másik vád­lot­tat bízta meg a gép­ke­ze­lői mun­ká­val, mellé segí­tő­nek beosz­tot­ta a sér­tet­tet. Az ügy­ve­ze­tő a hely­szí­nen nem jelent meg, és mun­ka­vé­del­mi okta­tást sem tar­tott.

A gép­ke­ze­lés­sel meg­bí­zott vád­lott a rako­dás előtt átvet­te a rako­dá­si enge­délyt, ami­ben sze­re­pelt az, hogy a 8-as számú vágány felet­ti fel­ső­ve­ze­ték nincs feszült­ség­men­te­sít­ve, továb­bá, hogy a nagy­fe­szült­ség alatt álló beren­de­zé­se­ket tilos 3,2 méter­nél job­ban meg­kö­ze­lí­te­ni. A vád­lott nem olvas­ta el a rako­dá­si enge­délyt, így nem szer­zett tudo­mást arról, hogy nem tör­tént feszült­ség­men­te­sí­tés.

A rako­dás­ra leál­lí­tott sze­rel­vény utol­só vagon­ja a nagy­fe­szült­sé­gű fel­ső­ve­ze­ték alatt állt és a mun­ka­gép részei is 1 méter­nél köze­lebb vol­tak a veze­ték­hez. A sér­tett fel­má­szott az utol­só vagon­ba, hogy irá­nyít­sa a szál­lí­tó­sza­lag cső­rét, ami­kor a nagy­fe­szült­sé­gű lég­ve­ze­ték áthú­zott rá.  A sér­tett ruhá­za­ta ettől meg­gyul­ladt és a tel­jes teste meg­égett, ami­nek követ­kez­té­ben 3 nap múlva elhunyt.

Az ügy­ve­ze­tő meg­szeg­te a mun­ká­hoz kap­cso­ló­dó biz­ton­sá­gi köve­tel­mé­nyek­ről szóló sza­bály­za­tok ren­del­ke­zé­se­it, a másik vád­lott sem tar­tot­ta be a mun­ka­vé­del­mi sza­bá­lyo­kat.

A fér­fi­ak fog­lal­ko­zá­si sza­bály­sze­gé­se és a sér­tett halá­la között ok-okozati össze­füg­gés áll fenn.

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség halált okozó, fog­lal­ko­zás köré­ben elkö­ve­tett gon­dat­lan veszé­lyez­te­tés vét­sé­gé­vel vádol­ja a két fér­fit, akik­nek bün­te­tő­jo­gi fele­lős­sé­gé­ről a Szi­get­vá­ri Járás­bí­ró­ság fog dön­te­ni.