Főoldal » Archív » Nagykéssel vette el párja életét

Az 51 éves nőnek a sér­tet­tel fenn­állt házas­sá­gi élet­kö­zös­sé­ge alap­ve­tő­en ita­lo­zó élet­mód­juk, vesze­ke­dé­se­ik, és a nő bán­tal­ma­zá­sa miatt 2015-ben meg­szűnt. 2017 ele­jén a sér­tett  kiköl­tö­zött a nagy­ka­ni­zsai  hegyi pin­cé­jük­be, ahova a nő is rend­sze­re­sen kijárt, ott közö­sen ita­loz­tak,  és foly­ta­tód­tak a vesze­ke­dé­sek is.

Így tör­tént ez 2017  augusz­tus 5-én is, ami­kor  már dél­ben elkezd­tek ita­loz­ni, esté­re mind­ket­ten  erő­sen ittas álla­pot­ba kerül­tek. Közöt­tük újfent vesze­ke­dés ala­kult ki, a férfi szi­dal­maz­ta, fenye­get­te a nőt, sőt  a kony­há­ból kiho­zott egy nagy­kést, hogy elvág­ja a tor­kát. Ezután lefe­küdt a tera­szon lévő hin­ta­ágy­ra, és kije­len­tet­te -a nőre célozva-, hogy a nap reg­gel fel fog kelni, de ő már nem, majd este fél 11 táj­ban elaludt.

A nő néhány perc­cel később  az asz­ta­lon hagyott 20 cm pen­ge­hosszú­sá­gú kony­ha­kést magá­hoz vette, és harag­já­ban a fér­fit  mell­ka­son szúr­ta.  A sér­tett férfi ezután még fel­kelt, tett néhány lépést, majd össze­csuk­lott, elvesz­tet­te az esz­mé­le­tét, és elhunyt.

A nő mind­ezek után a kést egy lavór­ba dobta, a  tera­szon ciga­ret­tá­zott, ita­lo­zott, és csak a sér­tett kihű­lé­sét köve­tő­en  hívta fel az ismerősét.

A szú­rás tüdő­sé­rü­lést, szív­bu­rok sérü­lést, két­ol­da­li lég- és vér­mel­lű­sé­get, vala­mint  komoly vér­vesz­tést okozott.

A Zala Megyei Főügyész­ség  a nő ellen  ember­ölés bűn­tet­te miatt emelt vádat a Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék előtt.