Főoldal » Hírek » Nagymamájára és édesanyjára támadt – letartóztatásba került

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró letar­tóz­ta­tás­ba helyez­te azt a sze­ge­di fér­fit, aki több mint fél éve zak­lat­ta és bán­tal­maz­ta nagy­ma­má­ját és édesanyját.

A meg­ala­po­zott gyanú sze­rint a férfi 2019. feb­ru­ár­ja óta él együtt édes­any­já­val és nagy­ma­má­já­val egy sze­ge­di lakás­ban. A tava­lyi év végén elő­ze­tes szó­vál­tást köve­tő­en a férfi mind a nagy­ma­má­ját, mind pedig az édes­any­ját több alka­lom­mal meg­po­foz­ta. Ezt köve­tő­en is rend­sze­re­sek vol­tak az agresszív maga­tar­tá­sok mind­két sér­tet­tel szem­ben, melyek során a gya­nú­sí­tott kia­bált velük, szi­dal­maz­ta őket, ille­tő­leg csap­kod­ta az ajtót, bele­ütött a falba.

A gya­nú­sí­tott 2020. júli­us 15. nap­ján itta­san ismé­tel­ten bán­tal­maz­ta a 80 éves nagy­ma­má­ját, akit a kar­já­nál fogva raga­dott meg és lökött az ágyra. Bán­tal­maz­ta továb­bá a férfi az édes­any­ját is, aki­nek a fejét az ablak sar­ká­ba ütöt­te. A vérző sérü­lé­sek miatt a férfi a bán­tal­ma­zás­sal egy rövid időre fel­ha­gyott, azt köve­tő­en azon­ban tovább pofoz­ta a sér­tet­te­ket. A férfi édes­any­ja meg­pró­bált a lakás­ból elme­ne­kül­ni, de őt a szek­rény mögé szo­rí­tot­ta be.

A bán­tal­ma­zá­sok­nak más­nap sem lett vége, a gya­nú­sí­tott leszag­gat­ta az édes­any­ja ruhá­it, ille­tő­leg több alka­lom­mal test­szer­te, ille­tő­leg fejen ütöt­te őt.  Ugyan­csak bán­tal­maz­ta a sér­tett védel­mé­re kelő nagy­ma­mát is, akit foj­to­gat­ni is kez­dett. Mind­eze­ket köve­tő­en a gya­nú­sí­tott leakasz­tot­ta a wc ajta­ját és azt rádob­ta a sér­tet­tek­re, amit azon­ban sike­rült kivédeniük.

A sér­tet­tek nyolc napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedtek.

A kap­cso­la­ti erő­szak bűn­tet­te miatt indult eljá­rás­ban az ügyész­ség az eljá­rás meg­hi­ú­sí­tá­sa, vala­mint a bűn­is­mét­lés veszé­lye okán indít­vá­nyoz­ta a férfi letar­tóz­ta­tá­sá­nak egy hónap­ra tör­té­nő elrendelését.

A Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság nyo­mo­zá­si bíró­ja az ügyé­szi indít­vánnyal egye­ző­en a kény­szer­in­téz­ke­dést elren­del­te. A bíró­ság vég­zé­se nem vég­le­ges, azzal szem­ben a ter­helt és védő­je fel­leb­be­zést jelen­tet­tek be a sza­bad­lá­bon tör­té­nő véde­ke­zés érdekében.