Főoldal » Hírek » Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség » Nagymamáját károsította meg – a Komárom-Esztergom Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A nagyobb kárt okozó csa­lás bűn­tet­te miatt a Tata­bá­nyai Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a fér­fi­val szem­ben, aki nagy­ma­má­ja bank­kár­tyá­ját hasz­nál­ta játék­szoft­ver vásárlásra.

A vád­irat sze­rint az elkö­ve­tő jog­ta­la­nul magá­hoz vette a nagy­ma­má­ja nevé­re kibo­csá­tott bank­kár­tyát. A férfi a komá­ro­mi lakás­ban 2023. janu­ár 15-18. között, négy egy­mást köve­tő napon, a nagy­ma­má­ja tudta és bele­egye­zé­se nél­kül inter­ne­ten keresz­tül online játék­szoft­ve­re­ket vásá­rolt össze­sen 700.218 forint értékben.

A nagy­ma­ma rek­la­má­ci­ó­ját köve­tő­en a bank a pénzt vissza­utal­ta a sér­tett­nek, aki a bün­te­tő­el­já­rás során kérte az uno­ká­ja meg­bün­te­té­sét is.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Tata­bá­nyai Járás­bí­ró­ság a fér­fi­val szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben vég­re­haj­tá­sá­ban fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést és 700.218 forint vagyon­el­kob­zást szab­jon ki.