Főoldal » Hírek » Nagymamát és unokáját gázolta halálra egy teherautó – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves fér­fi­val szem­ben, aki 2023 janu­ár­já­ban, az M0-ás autó­úton, a teher­au­tó­val figyel­met­len­ség­ből átlép­te a záró­vo­na­lat, és nem vette idő­ben észre a leál­ló­sáv­ban álló autó mel­lett tar­tóz­ko­dó gya­lo­go­so­kat. A bal­eset­ben az elgá­zolt nő és a gyer­mek is éle­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2023. janu­ár 8-án, az M0-ás autó­úton köz­le­ke­dett teher­gép­ko­csi­val, az M3 autó­pá­lya irá­nyá­ból az M31 autó­pá­lya irá­nyá­ba. ugyan­ezen az útsza­ka­szon, az elkö­ve­tő­vel azo­nos irány­ban haladt egy sze­mély­gép­ko­csi, amely defekt miatt az autó­út leál­ló­sáv­já­ban, a záró­vo­nal­tól kb. 0,6 méter távol­ság­ra meg­állt. A sofőr a jár­mű­ben maradt, a másik két utas - egy nő és egy kis­ko­rú gyer­mek - azon­ban kiszállt, és a defek­tes kerék mel­lett - rész­ben a záró­vo­na­lat is érint­ve - guggoltak.

A vád­lott köze­le­dett a leál­ló­sáv­ban vesz­teg­lő jármű felé, amely­nek során azon­ban - mivel sávot akart vál­ta­ni - nem előre, az úttest­re figyelt, hanem huza­mo­sabb időn át a bal olda­li vissza­pil­lan­tó tükör­be nézett. A ter­ve­zett sáv­vál­tás és a vissza­pil­lan­tó tükör figye­lé­se olyan mér­ték­ben elvon­ta a figyel­mét, hogy az egye­nes nyom­vo­nal­ról letér­ve, a jármű jobb­ra tart­va, a leál­ló­sáv irá­nyá­ba haladt, majd a záró­vo­na­lat is átlép­te. A vád­lott nem ész­lel­te a záró­vo­nal átlé­pé­sét, ezért a jármű jobb olda­lá­val mint­egy 9 másod­per­cen keresz­tül haladt a leál­ló­sáv terü­le­tén. A vád­lott a leál­ló­sáv­ban álló autó­tól már csak kb. 45 méter távol­ság­ra volt, ami­kor ész­lel­te a gép­ko­csi mel­lett tar­tóz­ko­dó uta­so­kat. A sofőr ekkor a teher­gép­ko­csit balra kor­má­nyoz­ta, a bal­ese­tet azon­ban már nem tudta elke­rül­ni, a teher­au­tó jobb ele­jé­vel elütöt­te a gyalogosokat.

A bal­eset követ­kez­té­ben a nő a hely­szí­nen, a gyer­mek pedig a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát köve­tő­en éle­tét vesztette.

A Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség a teher­gép­ko­csi veze­tő­jét halá­los köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja, és vele szem­ben vég­re­haj­tan­dó fog­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a vádiratban.