Ugrás a tartalomra
Főoldal » Archív » Nagyszabású csalás-sorozat miatt került sor vádemelésre Szeghalmon - videóval

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség össze­sen 30 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy bűn­ban­da tag­jai – nyolc férfi és egy nő – ellen, akik alig más­fél év alatt 105 mil­lió Ft-ot csal­tak ki gaz­da­sá­gi tár­sa­sá­gok­tól és vállalkozóktól.

A 2016. feb­ru­ár­tól 2017. júni­us végé­ig terjedő idő­szak­ban az I. rendű, a II. rendű, a III. rendű és a IV. rendű vád­lot­tak rend­sze­re­sen köz­re­mű­köd­tek olyan bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben, ame­lyek­nél az elkö­ve­tők jog­ta­lan haszon­szer­zés cél­já­ból vet­ték fel a kap­cso­la­tot külön­bö­ző, gaz­da­sá­gi tevé­keny­sé­get foly­ta­tó cégek­kel és vál­lal­ko­zók­kal, és egy ismert, az adott cég pro­fil­já­hoz kap­cso­ló­dó gaz­da­sá­gi tár­sa­ság nevé­ben nagy mennyi­ség­ben ked­vez­mé­nyes áron kínál­tak ter­mé­ke­ket eladás­ra, pél­dá­ul acél­le­me­ze­ket, műtrá­gyát és műanyag húsos ládá­kat. A vétel­ár előre uta­lá­sát köve­tő­en azon­ban az elkö­ve­tők nem küld­ték el a meg­ren­delt ter­mé­ke­ket a meg­ren­de­lők­nek, mivel azok­kal a való­ság­ban nem is ren­del­kez­tek.  A másik elkö­ve­té­si mód­szer pedig az volt, hogy az elkö­ve­tők hamis e-mail üze­ne­tet küld­tek a vál­lal­ko­zá­sok részé­re valós üzle­ti part­ne­rük nevé­ben, misze­rint a cég bank­szám­la­szá­ma meg­vál­to­zott, és a gaz­da­sá­gi kap­cso­lat­ból eredő pénz­fi­ze­tést erre az új, hamis szám­lá­ra kér­ték átutalni.

A meg­ren­de­lé­sek vétel­ára, ille­tő­leg a hamis e-mail üze­ne­tek­kel kicsalt össze­gek a vád­lot­tak irá­nyí­tá­sa alatt álló sze­mé­lyek szám­lá­já­ra került, aki­ket mun­ka­vál­la­lás címén szám­la­nyi­tás­ra vet­tek rá, majd anya­gi része­se­dés fejé­ben a folyó­szám­lá­hoz tar­to­zó net­ban­kos elér­he­tő­ség isme­re­té­ben a pénz­fel­vé­te­lek­nél irá­nyí­tot­ták őket, s így a bűn­cse­lek­mé­nyek­ből szár­ma­zó haszon rea­li­zá­lód­ha­tott. Az ő tevé­keny­sé­gü­ket rend­sze­res haszon­szer­zés fejé­ben segí­tet­te és a bűn­cse­lek­mény­ből szár­ma­zó előny biz­to­sí­tá­sá­ban műkö­dött közre az V. rendű, a VI. rendű, a VII. rendű, a VIII. rendű, vala­mint a IX. rendű vád­lot­tak. A vád­lot­tak a sér­tet­tek­nek egyen­ként is több mil­lió forin­tos kárt okoz­tak, de az álta­luk kicsalt pénz mind­össze­sen közel 105 mil­lió Ft volt.

A Szeg­hal­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban hat vád­lot­tal szem­ben bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó, egy vád­lot­tal szem­ben fog­ház­ban vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, vala­mint arra, hogy a bíró­ság tilt­sa el őket a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, továb­bi két vád­lott ese­té­ben pedig pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. Az eljá­rás a Szeg­hal­mi Járás­bí­ró­ság előtt folytatódik.

Az elfo­gás­ról készült vide­ó­anyag az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.youtube.com/watch?v=-pyzcdqt9gA