Főoldal » Hírek » Napelemes beruházással és repjegyekkel is csalt - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

 A Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Ügyész­ség két típu­sú csalás-sorozattal is vádol egy szlo­vák állam­pol­gár­sá­gú fér­fit. Az ügy­nek össze­sen több mint 130 sér­tett­je van, az oko­zott kár pedig meg­ha­lad­ja a 70 mil­lió forintot.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2015-2017. évben Magyar­or­szág terü­le­tén kör­nye­zet­ba­rát, házi ener­gia­ter­me­lő rend­szer bér­be­adá­sát hir­det­te egy álta­la veze­tett szlo­vá­ki­ai vál­lal­ko­zás, vala­mint két magyar­or­szá­gi cég felhasználásával.

Az érdek­lő­dő­ket meg­té­veszt­ve azt állí­tot­ta, hogy ez egy hőszi­vattyús rend­szer, ami a ház­te­tő­re fel­sze­relt nap­elem és egy szél­ke­rék együt­te­sé­ből áll. Elő­nye, hogy több ener­gi­át ter­mel meg, mint amennyit a fogyasz­tó elhasz­nál, így a meg­ter­melt több­let ener­gi­át a magyar áram­szol­gál­ta­tó­nak érté­ke­sí­tik, az ebből befolyt összeg 10%-át pedig meg­kap­ja az érin­tett fogyasztó.

A meg­ren­de­lők­nek regisztrációs/csatlakozási díjat - nap­ele­mes rend­sze­ren­ként 300.000-700.000 forint közöt­ti össze­get - kel­lett fizetniük.

A vád­lott az ener­gia­ter­me­lő rend­szert inter­ne­ten, szó­ró­la­po­kon hir­det­te, vala­mint  magyar­or­szá­gi üzlet­kö­tők köz­re­mű­kö­dé­sét vette igény­be – akik a csa­lás­ról nem tudtak.

Az ígért kör­nye­zet­ba­rát házi ener­gia­ter­me­lő rend­szer tény­le­ges kiépí­té­se végül csak három, bemu­ta­tó­ként sze­rep­lő ház­nál tör­tént meg, a rend­szer tele­pí­té­se ugyan­is már a szer­ző­dé­sek meg­kö­té­se­kor sem állt szán­dé­ká­ban a vád­lott­nak. A férfi tény­le­ges célja az volt, hogy a sér­tet­tek téve­dés­be ejté­sé­vel, a regisztrációs/csatlakozási díj­ként meg­fi­ze­tett össze­ge­ket megszerezze.

A vád­irat sze­rint továb­bá, a szlo­vák férfi 2013 novem­be­ré­ben belé­pett tulaj­do­nos­ként egy, a Thai­föl­di Király­ság­ban bejegy­zett, búvár­ok­ta­tás­sal fog­la­ko­zó cégbe, majd később a cég egyik magyar tag­já­nak azt állí­tot­ta hami­san, hogy üzle­tet kötött az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben talál­ha­tó Dubaj hiva­ta­los nem­zet­kö­zi légi­tár­sa­sá­gá­val, az Emira­tes Air­li­nes légi­tár­sa­ság­gal, ami azt jelen­ti, hogy a vád­lott cégén keresz­tül olcsób­ban lehet repü­lő­je­gyek­hez jutni. A vád­lott meg­kér­te a magyar fér­fit, hogy a búvár­ok­ta­tó cég közös­sé­gi olda­lán tegyen közzé egy hir­de­tést, misze­rint kor­lá­to­zott szám­ban, nagyon ked­vez­mé­nye­sen, 395 EUR/fő áron retúr repü­lő­je­gyet lehet vásá­rol­ni Bécs-Dubaj-Phuket útvo­nal­ra. A hir­de­tés­re jelent­ke­zők­nek a repü­lő­jegy árát a vád­lott szlo­vák cégé­nek szám­lá­já­ra kel­lett átutalniuk.

A vád­lott cége nem állt szer­ző­dé­ses kap­cso­lat­ban a légi­tár­sa­ság­gal, a vád­lott célja a vád sze­rint a sér­tet­tek meg­té­vesz­té­se, és az álta­luk átutalt össze­gek meg­szer­zé­se volt.

A kerü­le­ti ügyész­ség az ügy­ben össze­sen 135 rend­be­li kisebb, illet­ve nagyobb kárt okozó, üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett csa­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Buda­pes­ti II. és III. Kerü­le­ti Bíró­ság­ra, a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.