Főoldal » Archív » Napokig figyelte, majd kirabolta a 80 éves férfit Borsodnádasdon

Az Ózdi Járá­si Ügyész­ség élet­ko­rá­nál fogva a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 23 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott férfi 2016 augusz­tu­sá­ban kezd­te el figyel­ni az idős, egye­dül élő fér­fit. Kifi­gyel­te napi élet­vi­te­lét, szo­ká­sa­it, így azt is ész­re­vet­te, hogy a sér­tett az udva­ron is a zse­bé­ben hord­ja a pénz­tár­cá­ját. Napok­kal később a dél körü­li órák­ban bement a sér­tett házá­nak udva­rá­ra. Kihasz­nál­ta, hogy az idős férfi ruhá­kat tere­get és mögé lopó­dzott. Hátul­ról átka­rol­ta a sér­tett dere­kát és hir­te­len a föld­re rán­tot­ta. Az ily módon maga­te­he­tet­len­né váló férfi zse­bé­ből kivet­te pénz­tár­cá­ját, majd abból elvett negy­ven­ezer forin­tot és távo­zott.

Az elő­ze­tes letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lott ese­té­ben az ügyész­ség fegy­ház­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott.