Főoldal » Archív » Napokig használta jogtalanul a gépjárművet - vádemelés - FOTÓKKAL

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség jármű önké­nyes elvé­te­lé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki a mun­kál­ta­tó­ja enge­dé­lye nél­kül négy napig magán­cél­ra hasz­nált egy gépjárművet. 

A sér­tett mun­ka­vál­la­ló­ként alkal­maz­ta a vád­lot­tat, aki mun­ka­vég­zés cél­já­ból hasz­nál­ha­tott egy gép­ko­csit. A sér­tett enge­dé­lyé­vel a vád­lott 2018. szep­tem­ber 1. nap­ján Jász­te­lek­re, majd onnan Esz­ter­gom­ba szál­lí­tott egy sze­mélyt, majd a fuvar végén a gép­ko­csi kul­csa­it, és a for­gal­mi enge­délyt átad­ta a sér­tett által meg­bí­zott sze­mély­nek, aki azo­kat a haj­lék­ta­lan szál­ló egy asz­ta­lán helyez­te el.

A sér­tett által meg­bí­zott sze­mély a szo­bát rövid időre elhagy­ta, ezalatt a vád­lott az asz­tal­ról elvet­te a gép­ko­csi kul­csát és a for­gal­mi enge­délyt, majd a kocsi­val isme­ret­len hely­re ment, azt magán­cél­ra jog­ta­la­nul hasz­nál­ta. A sér­tett 2018. szep­tem­ber 4. nap­ján, 19 óra körü­li idő­ben Esz­ter­gom­ban, a Simor János utcán lévő busz­vég­ál­lo­más­nál meg­lát­ta a gép­ko­csit és a vád­lot­tat, akit a rend­őr­ség kiér­ke­zé­sé­ig vissza­tar­tott, ily módon a sér­tett vissza­kap­ta a gépjárművet.

A vád­lott a nyo­mo­zás során a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét beis­mer­te, erre figye­lem­mel az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy az Esz­ter­go­mi Járás­bí­ró­ság tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés­re ítél­je az elkövetőt.

Az ügy­ben a rend­őr­ség által készí­tett fotók az aláb­bi olda­lon tekint­he­tők meg:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/jarmu-onkenyes-elvetele-esztergomban