Főoldal » Archív » Napokon át szomjaztak és éheztek a kutyák

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség állat­kín­zás vét­sé­ge miatt vádat emelt azzal a 19 éves fér­fi­vel szem­ben, aki isme­rő­sé­nek kéré­sé­re elvál­lal­ta 2013 tava­szán 6 db kutya gon­do­zá­sát. A meg­be­szél­tek elle­né­re a férfi napo­kig sem enni-, sem inni­va­lót nem biz­to­sí­tott az álla­tok szá­má­ra, a garázs­ból több napig nem enged­te ki őket, így a kutyák a saját ürü­lé­kük­ben vol­tak. A kóro­san leso­vá­nyo­dott kutyá­kat – lakos­sá­gi beje­len­tés után - a jár­őrök a gyep­mes­ter segít­sé­gé­vel elszállíttatták.

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség saj­tó­köz­le­mé­nye - Állatkínzás-03-11