Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Naponta rabolta ki idős szüleit- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye- Fotókkal

A Kis­kun­ha­la­si Járá­si Ügyész­ség több­szö­rö­sen minő­sí­tett rab­lás és kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­te miatt vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki napon­ta bán­tal­maz­ta, fenye­get­te a szá­má­ra ott­hont biz­to­sí­tó idős szü­le­it és több ezer forin­tot rabolt tőlük.

A vád­irat sze­rint az évek óta tudat­mó­do­sí­tó sze­re­ket fogyasz­tó kis­kun­ha­la­si férfi – az ügy vád­lott­ja - évek óta szü­lei ház­tar­tá­sá­ban él. A férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben elve­szí­tet­te a mun­ká­ját és rend­sze­res jöve­del­mét, így a „kris­tály” és „her­bál” elne­ve­zé­sű dro­gok meg­vá­sár­lá­sá­ra nem volt pénze. Ettől kezd­ve a vád­lott a szü­le­i­vel és a velük egy ház­tar­tás­ban élő kis­ko­rú gyer­me­ké­vel egyre agresszí­veb­ben visel­ke­dett, ok nél­kül kia­bált, a lakás beren­de­zé­si tár­gya­it szét­ver­te, meg­ron­gál­ta és napon­ta átla­go­san 4 ezer forin­tot köve­telt tőlük. A pénz meg­szer­zé­se érde­ké­ben a vád­lott az édes­any­ját a fején több­ször meg­ütöt­te, a fal­hoz szo­rí­tot­ta, édes­ap­ját lök­dös­te, továb­bá őket rend­sze­re­sen a meg­ölé­sük­kel, házuk fel­gyúj­tá­sá­val fenye­get­te. A vád­lott a fenye­ge­té­sek során több alka­lom­mal kést vett a kezé­be és azt idős szü­lei felé tar­tot­ta illet­ve az asz­tal­ba, szék­be bele­szúr­ta. A vád­lott meg­rom­lott egész­sé­gi álla­po­tú szü­lei az erő­szak és fenye­ge­té­sek hatá­sá­ra a köve­telt pénzt utóbb min­dig átad­ták. Ezt aztán a vád­lott tudat­mó­do­sí­tó sze­rek­re köl­töt­te, ami­ket elfogyasztott.

Végül 2020. már­ci­us 16-án a vád­lott a szer­hasz­ná­lat miatt rosszul lett, önma­gát és mást veszé­lyez­te­tő álla­po­ta miatt a men­tők rend­őri segít­ség­gel kór­ház­ba szál­lí­tot­ták. Szü­lei félel­mük­ben roko­nok­hoz költöztek.

A vád­lott közel fél éven át mint­egy 700 ezer forin­tot rabolt szü­le­i­től, akik a meg­ta­ka­rí­tá­suk­ból, majd a nyug­dí­juk­ból adtak pénzt neki úgy, hogy utóbb a saját és uno­ká­juk meg­él­he­té­se is veszély­be került, roko­na­ik anya­gi segít­sé­gé­re szo­rul­tak. Ráadá­sul a vád­lott mind­eze­ket gyer­me­ke szeme lát­tá­ra követ­te el, ami a kis­ko­rú gyer­mek értel­mi, érzel­mi és erköl­csi fej­lő­dé­sét súlyos mér­ték­ben veszé­lyez­tet­te. Az ügy­ben a kis­kun­ha­la­si rend­őrök jár­tak el.

Az ügyész­ség a fér­fit fel­fegy­ver­kez­ve és a bűn­cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra idős korá­nál fogva kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás, továb­bá kis­ko­rú veszé­lyez­te­té­sé­nek bűn­tet­té­vel vádol­ja, ezért vele szem­ben fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­za. A jelen­leg letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ügyé­ben a Kis­kun­ha­la­si Járás­bí­ró­ság fog dönteni.