Főoldal » Hírek » Nappal, az utcán akart kirabolni a férfi egy idős asszonyt – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A sér­tett ellen­állt, de a vád­lott a föld­re lökte, ezért a táma­dó­nak rab­lás bűn­tet­te miatt kell felelnie.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. decem­ber 12-én, dél­előtt, a haj­dú­szo­vá­ti ott­ho­ná­ban kábí­tó hatá­sú anya­got fogyasz­tott, majd kiment az utcá­ra és a tele­pü­lé­sen sétált. 11 óra körül ész­re­vet­te az idős asszonyt, aki vele szem­ben egy sza­tyor­ral a kezé­ben gya­lo­golt. A nő épp a pos­tá­ra tar­tott, közel 160.000 forint kész­pénzt és a sze­mé­lyes okmá­nya­it vitte magával.

A férfi elha­tá­roz­ta, hogy meg­szer­zi az asszony érté­ke­it, ezért meg­szó­lí­tot­ta és útba­iga­zí­tást kért tőle. Miköz­ben a sér­tett az utat mutat­ta, az elkö­ve­tő hir­te­len meg­ra­gad­ta és húzni kezd­te a kezé­ben tar­tott szaty­rot. Azt a sér­tett véde­ke­zés­ként magá­hoz szo­rí­tot­ta, ezért a táma­dó a mell­ka­sá­nál fogva ellök­te őt, majd elsza­ladt a helyszínről.

Az asszony a jár­dá­ra esett és nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A haj­dú­szo­bosz­lói rend­őrök a fér­fit más­nap őri­zet­be vet­ték, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság elren­del­te a letartóztatását.

A Haj­dú­szo­bosz­lói Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vád­lot­tal szem­ben rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat. Vád­ira­tá­ban mér­té­kes indít­vány­ként rög­zí­tet­te, hogy a Haj­dú­szo­bosz­lói Járás­bí­ró­ság beis­me­ré­se ese­tén a vád­lot­tat 4 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és mel­lék­bün­te­tés­ként 4 évre tilt­sa el a köz­ügyek gyakorlásától.