Főoldal » Hírek » Napszemüvegbe épített kamerával filmezett a naturista strandon - Fotóval - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mar­ca­li Járá­si Ügyész­ség külön­le­ges sze­mé­lyes adat­tal vissza­élés vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal az 57 éves fér­fi­val szem­ben, aki egy bala­ton­be­ré­nyi kem­ping­ben a nap­szem­üve­gé­vel tud­tu­kon kívül lefil­mez­te az ott mez­te­le­nül stran­do­ló 10 személyt.

A vád lénye­ge sze­rint a vád­lott 2020 augusz­tu­sá­ban a bala­ton­be­ré­nyi natu­ris­ta stran­don a víz­ben tar­tóz­ko­dott, ahol nem csak für­dő­zött, hanem nap­szem­üve­gé­vel fel­vé­te­le­ket készí­tett a körü­löt­te lévő ruhát­lan sér­tet­tek­ről azok tudta és bele­egye­zé­se nélkül.

Az egyik sér­tett­nek azon­ban gya­nús lett a férfi visel­ke­dé­se, ezért érte­sí­tet­te az úszó­mes­tert, aki intéz­ke­dett a vád­lot­tal szem­ben, mely­nek során a férfi átad­ta szem­üve­gét a kem­ping alkalmazottjának.

A mar­ca­li rend­őrök által lefog­lalt nap­szem­üveg szá­rá­ban a kame­rán kívül memó­ria­kár­tya is volt, ame­lyen a vád­lott a stran­don rög­zí­tett vide­ó­fel­vé­telt tárolt.

Az ügyész­ség a Mar­ca­li Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­la irán­ti eljá­rás­ban pénz­bün­te­tést indít­vá­nyo­zott a fér­fi­val szemben.

A nap­szem­üveg­ről a fény­ké­pe­ket az igaz­ság­ügyi infor­ma­ti­kus szak­ér­tő készítette.