Főoldal » Hírek » Négy betörést követett el a négy fős banda - fotókkal - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Fonyó­di Járá­si Ügyész­ség kisebb érték­re üzlet­sze­rű­en, dolog elle­ni erő­szak­kal elkö­ve­tett lopás bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat azzal négy fér­fi­val szem­ben, akik rövid idő alatt négy betö­ré­ses lopást követ­tek el Bala­ton­lel­le környékén.

A vád sze­rint a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ben a 23 éves fia­tal férfi ját­szot­ta a veze­tő sze­re­pet, aki 2022 feb­ru­ár­já­ban rávet­te apját, test­vé­rét és az egyik barát­ját arra, hogy tör­je­nek be közö­sen a koráb­bi mun­ka­adó­já­nak bala­ton­lel­lei telep­he­lyé­re, ahová a vád­lot­tak a lemez­épü­let olda­lát fel­fe­szít­ve jutot­tak be, majd onnan szer­szá­mo­kat vit­tek el.

A négyes ezután 2022 már­ci­u­sá­ban egy állat­tar­tó telep­re tört be, ahol akku­mu­lá­tort, érté­kes ipari hosszab­bí­tó­kat és alu­mí­ni­um fel­ni­ket zsák­má­nyol­tak közel 300.000 forint érték­ben. Az apa a fia­i­val 2022 máju­sá­ban újabb lopást köve­tett el, ekkor az idő­sebb fiú másik mun­ka­adó­ját káro­sí­tot­ták meg oly módon, hogy a sér­tett erdé­sze­ti mun­ka­gé­pé­ből kisze­rel­ték a nagy érté­kű akkumulátorokat.

A 23 éves fiú az elfo­gá­sa előtt önál­ló­an is elkö­ve­tett egy vagyon elle­ni bűn­cse­lek­ményt, ekkor az egyik isme­rő­se házá­ból vett magá­hoz kész­pénzt. Az egyre gát­lás­ta­la­nabb ban­dá­ból a fonyó­di rend­őrök 2022 máju­sá­ban az apát és két fiát vet­ték őri­zet­be, majd az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a letar­tóz­ta­tá­su­kat is elrendelte. 

Az ügyész­ség a Fonyó­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban a – jelen­leg bűn­ügyi fel­ügye­let alatt álló - két test­vér­rel szem­ben bör­tön, míg a több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő apá­val szem­ben fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt, ille­tő­leg a bűn­cse­lek­mé­nyek­ben bűn­se­géd­ként köz­re­mű­kö­dő tár­suk­kal szem­ben köz­ér­de­kű munka bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozta.

A fény­ké­pe­ket a nyo­mo­zó ható­ság a hely­szí­ni szem­lék során készítette.